Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie zgorzeleckim”

W dniach 29-30 września 2022 r. odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie zgorzeleckim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie zgorzeleckim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, lokalnych samorządów, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu zgorzeleckiego.

Miejscem docelowym wyjazdu był powiat bolesławiecki, położony w sąsiedztwie powiatu zgorzeleckiego. Ideą wyjazdu było zaprezentowanie uczestnikom dobrych praktyk związanych z gospodarką wodną na terenach sąsiednich, stosunkowo blisko położonych, o podobnej strukturze, ukształtowaniu terenu i sytuacji hydrologicznej. Przedstawienie inwestycji prowadzonych w bliskim sąsiedztwie miało za zadanie zainspirować uczestników wyjazdu i zachęcić ich do wprowadzania podobnych rozwiązań na terenie własnego powiatu. Dodatkowo miejsce docelowe wyjazdu studyjnego zostało wybrane w oparciu o charakter Partnerstwa oraz preferencje jego członków.

Podczas pierwszego dnia wyjazdu, w Gospodzie Kruszyna, odbyły się zajęcia praktyczne. Dr inż. Marcin Wdowikowski z Politechniki Wrocławskiej wprowadził uczestników w tematykę związaną z parametrami meteorologicznymi i hydrologicznymi, mającymi wpływ na obieg wody w środowisku. Scharakteryzował termikę powietrza, zróżnicowanie opadów atmosferycznych i ekstrema klimatyczne. W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się ze źródłami wody i metodami szacowania jej strat, w tym z zagadnieniem ewaporacji, transpiracji, rozkładem czasowym i przestrzennym wielkości opadów, bilansem wodnym i metodami pomiarowymi obiegu wody w środowisku. Prowadzący omówił także retencję wodną, w tym pozytywne i negatywne skutki występowania wody oraz prognozowanie zasobów wodnych gleby.

Drugi dzień uczestnicy spędzili na wyjeździe terenowym pn. „Innowacyjne rozwiązania hydrotechniczne na przykładzie Nadleśnictwa Bolesławiec”. Sekretarz Nadleśnictwa – Kamil Kuczyński szczegółowo omówił procesy budowy zbiorników retencyjnych oraz urządzeń pomocniczych. 

Wyjazd studyjny miał na celu upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich powiatu zgorzeleckiego, propagowanie nowoczesnych, sprzyjających środowisku metod gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także wymianę wiedzy, doświadczeń pomiędzy uczestnikami wyjazdu.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Mirosław Ryś DODR