Relacja - Spotkanie dolnośląskich Grup Operacyjnych

Zajęcia praktyczne z rozwijania kompetencji osobistych i społecznych w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć, prezentacja dorobku dolnośląskich grup operacyjnych, a także możliwości tworzenia nowych grup to główne tematy „Spotkania dolnośląskich Grup Operacyjnych”, we Wrocławiu. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się 11-12 marca był Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 niesie za sobą wiele nowych wyzwań dla rolnictwa i obszarów wiejskich, których rozwój powinien opierać się na efektywnym transferze wiedzy, dobrych praktykach oraz innowacyjnych rozwiązaniach. W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej beneficjenci będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach Interwencji 13.5. „Współpraca Grup Operacyjnych EPI”, której celem jest tworzenie grup operacyjnych, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze czy inne podmioty, działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. 

Na Dolnym Śląsku w poprzedniej perspektywie zrealizowano i realizuje się łącznie kilkanaście operacji, a wiele nowych podmiotów wykazuje duże zainteresowanie podejmowaniem kolejnych. Operacje zrealizowane przez grupy są upowszechniane m.in. na stronach beneficjentów. Brakuje natomiast płaszczyzny, która służyłaby wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy grupami, które zrealizowały, realizują bądź chcą realizować operacje badawczo-wdrożeniowe. Niezbędne zatem było podjęcie działań, wspierających nawiązywanie kontaktów, zarówno pomiędzy grupami operacyjnymi jak i rolnikami, przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi oraz przedstawicielami doradztwa rolniczego, które chciałyby uczestniczyć w tworzeniu wspólnych projektów w ramach działania „Współpraca”.

W odpowiedzi na potrzeby rolników DODR zorganizował „Spotkanie dolnośląskich Grup Operacyjnych”, które otworzyła Dyrektor Ośrodka Katarzyna Jarczewska oraz Dolnośląski Broker Innowacji Zbigniew Dąbrowski. Pierwszego dnia  trener  personalny Alina Boryczka przeprowadziła zajęcia z rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, w zakresie podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Podczas warsztatów uczestnicy mogli dowiedzieć się dlaczego ludzie łączą się w grupy, jaki jest ich cel i fazy rozwoju, style kierowania grupą oraz zalety i wady pracy grupowej. W czasie zajęć praktycznych mogli sprawdzić, czy działania grupowe są bardziej efektywne niż działania indywidualne. Następnie Krzysztof Solarz z Inkubatora Przedsiębiorczości przedstawił praktyczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości oraz możliwości współpracy z instytucjami, organizacjami czy przedsiębiorcami. 

Drugiego dnia właściciel gospodarstwa, zajmujący się doradztwem dla grup producentów rolnych Wojciech  Stuburski zwrócił uwagę, że osiągnięcie sukcesu jest możliwe poprzez realizację wspólnych działań. Wykładowca na co dzień pomaga w tworzeniu spółdzielni rolniczych. Celem tych działań jest uzyskanie lepszej pozycji na rynku oraz wynegocjowanie korzystnych cen. 

Spotkanie było okazją do zaprezentowania dorobku i osiągnięć grup operacyjnych, które skorzystały z pomocy w ramach działania „Współpraca”, w poprzednich naborach. Uzyskały one wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe i skracanie łańcucha dostaw. Przedstawiono również możliwości tworzenia nowych grup w ramach Interwencji 13.5.   „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Prof. dr hab. Jan Twardoń, z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił Grupę Operacyjną „Wołowina klasy premium”, opracowującą innowacyjne metody chowu bydła mięsnego na opas, na przedgórzu Sudeckim, w celu wytworzenia wołowiny o unikalnych właściwościach i wprowadzenie jej na rynek. Celem projektu jest wzrost rentowności gospodarstw rolnych zajmujących się hodowlą bydła mięsnego, prowadzącą do trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora  wołowiny, a także obniżenie kosztów produkcji pasz objętościowych w żywieniu zwierząt, zachowanie bioróżnorodności TUZ w produkcji pasz, ochrona dobrostanu zwierząt i zdrowia ludzi. 

Przedstawiciel Dolnośląskiej Zielonej Doliny Sp. z o. o. Damian Witkowski zaprezentował operację „Dobre bo z Dolnego Śląska”, realizowaną przez Grupę Operacyjną  „Zielona Dolina – jakość z Dolnego Śląska”. 

Celem projektu jest podjęcie i rozwój współpracy oraz zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, a także niewielkich przedsiębiorstw skupionych w ramach grupy operacyjnej, poprzez utworzenie i rozwijanie kompleksowego Centrum Produktu Lokalnego i Edukacji. Ma ona zadanie zacieśnienia relacji geograficznych i społecznych między konsumentami a producentami i podmiotami, zajmującymi się przetwórstwem na Dolnym Śląsku. 

Dr inż. Marta Czaplicka przedstawiła grupę operacyjną „#Skosztuj UPWr”, której celem jest produkcja ogrodnicza na potrzeby odbiorców lokalnych, w oparciu o standardy krótkiego łańcucha dostaw. 

Paulina Karbowiak-Zaworska, przedstawicielka grupy operacyjnej oraz grupy producentów rolnych z Wielkopolski, zaprezentowała efekt współpracy  w produkcji warchlaków i tuczu świń. Współpraca gospodarstw rolnych polega na podziale zadań. Jedne gospodarstwa produkują warchlaki, inne prowadzą ich tucz ,aż do osiągniecia wagi ubojowej. Korzyści z tej współpracy odnoszą oba gospodarstwa.

Celem spotkania była wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja i upowszechnianie rezultatów działania grup operacyjnych, a także konsultacje z przedstawicielami grup i brokerami innowacji.    

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Izabela Michniewicz
kierownik 
Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, DODR