Bezpłatne programy doradcze dla rolników – trzecia edycja

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu został beneficjentem poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem. Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020”. 

To trzecia edycja programów doradczych, które będą realizowane na terenie Dolnego Śląska przez dwa lata, bez pobierania jakichkolwiek opłat od odbiorców usług doradczych, czyli rolników.

Celem operacji są usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw. 

Przewidywane wyniki operacji to „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowaniu na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”.

Każdy program doradczy zawiera trzy usługi. Jedna z nich musi być usługą dwuletnią. Pierwsza usługa, wspólna dla wszystkich gospodarstw to „Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa”. Druga to jedna z trzech obowiązkowych usług doradczych:

 • Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym,
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów,
 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości.

Trzecia usługa będzie indywidualnie dostosowywana do potrzeb i profilu gospodarstwa. Rolnik wybierze ją razem z doradcą, z listy. Usługi nie mogą się powtarzać, dlatego nie może to być pozycja wybrana już wcześniej spośród trzech usług doradczych:

 • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości,
 • Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów,
 • Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym,
 • Gospodarowanie na obszarach Natura 2000,
 • Rachunkowość w gospodarstwie rolnym,
 • Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy,
 • Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej,
 • Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie,
 • Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP,
 • Uczestnictwo w systemach jakości,
 • OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich,
 • System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz pomoc w realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne”,
 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw,
 • Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi,
 • Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin.

Usługa doradcza współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)