Deklaracja dostępności

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

Wyłączenia

 • Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczna na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • Adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Zwycięska 8
  53-033 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@dodr.pl
 • Telefon: 71 339 86 56

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego znajduje się we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8 w trzech wielokondygnacyjnych budynkach oznaczonych literami B3, B2 i B4.
Każdy z budynków posiada osobne oddzielne wejście.
Główne wejście do budynku B4 wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Do budynków B3 i B2 nie można się dostać z poziomu terenu. Istnieją bariery w postaci schodów przed wejściem do budynków – brak podjazdu.
W budynku B4 mieści się Recepcja na wprost wejścia głównego. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynkach i o dostępnych usługach wsparcia.
Kancelaria ogólna mieści się w budynku B3 na parterze, na wprost wejścia głównego. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynkach i o dostępnych usługach wsparcia.
Przed budynkiem B4 znajduje się dedykowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Toaleta w budynku B4 znajduje się na parterze i jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnej.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

Dostępność architektoniczna Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego