Praca w DODR

DORADCA ROLNICZY / STAŻYSTA DORADCA

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra

Czym będziesz się zajmować

 • Prowadzeniem bezpośredniego doradztwa rolniczego indywidualnego i grupowego dla zainteresowanych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rozwoju, ekologii i ochrony środowiska, ekonomiki i przedsiębiorczości, technologii produkcji;
 • Pomoc rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
 • Współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

Kogo poszukujemy

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe - ukończone kierunki: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa;
 • minimum 6 miesięcy stażu pracy;
 • umiejętność obsługi komputera oraz programu MS Office;
 • odpowiedzialność, dokładność, samodzielność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy;
 • umiejętność współpracy w zespole oraz zdolności interpersonalne;
 • prawo jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z rolnikami;
 • znajomość zagadnień PROW

Co oferujemy 

 • Stabilne zatrudnienie;
 • Możliwość zdobycia doświadczenia cenionego na rynku pracy;
 • Dodatek do wysługi lat i nagrody jubileuszowe;
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy;
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych;
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników;
 • Karty podarunkowe z okazji świąt dla dzieci pracowników.

Warunki pracy 

 • Praca terenowo-biurowa
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
 • Częste kontakty zewnętrzne

Twoja aplikacja musi zawierać 

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Uwaga: w przypadku chęci udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

Aplikuj do: 30.06.2024 r.

Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl lub listownie na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8,
53-033 Wrocław

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Ośrodka
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Dodatkowe informacje 

 • Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 12 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w Ośrodku.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • I etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona ze sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

Dostępność 

 • Nasz Ośrodek jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu

Pracownik gospodarczy/ogrodnik

Agro Obiekt Hotelowy

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce pracy: Wrocław ul. Zwycięska 4

Czym będziesz się zajmować

 • wykonywaniem drobnych remontów w AGRO Obiekt Hotelowy, 
 • usuwaniem usterek w AGRO Obiekt Hotelowy,
 • wykonywaniem prac konserwatorskich na terenie DODR we Wrocławiu,
 • dbaniem o ład, porządek i estetykę na terenie posesji DODR we Wrocławiu,
 • utrzymaniem porządku w miejscu przechowywania sprzętu i narzędzi,
 • udział w czynnościach związanych z przygotowywaniem  pomieszczeń do organizacji szkoleń konferencji oraz imprez rozrywkowych i plenerowych,
 • wykonywaniem prac ogrodniczych na terenie DODR we Wrocławiu.

Kogo poszukujemy

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zawodowe;

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Prawo jazdy kat. B 

Co oferujemy 

 • Stabilne zatrudnienie;
 • Dodatek do wysługi lat i nagrody jubileuszowe;
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników;
 • Karty podarunkowe z okazji świąt dla dzieci pracowników.

Warunki pracy 

 • godziny pracy zgodne z zapotrzebowaniem, do uzgodnienia.

Twoja aplikacja musi zawierać 

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Uwaga: w przypadku chęci udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl lub listownie na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8,
53-033 Wrocław

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.06.2024 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Ośrodka
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Dodatkowe informacje 

 • Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie - jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 12 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w Ośrodku.
 • Nie rozpatrzymy oferty, która nadałeś po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • I etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona ze sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

Dostępność 

 • Nasz Ośrodek jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu

Specjalista ds. zamówień publicznych

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1 lub część etatu (do uzgodnienia) 

Miejsce pracy: ul. Zwycięska 8, Wrocław

Czym będziesz się zajmować

 • przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawa Zamówień Publicznych,
 • sporządzaniem i aktualizacją planu zakupów oraz planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzeniem rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • obsługą formalno-prawną postępowań o udzielenia zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawa Zamówień Publicznych, aktami wykonawczymi oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • przygotowywaniem projektu SWZ,
 • sporządzaniem wzorów umów lub istotnych postanowień umownych,
 • zamieszczaniem ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE, przeprowadzaniem postępowań na Platformie e-zamówienia,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • wykonywaniem czynności administracyjnych w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • sporządzaniem protokołów z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • opiniowaniem faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami PZP.

Kogo poszukujemy

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie - min. średnie,
 • znajomość aktualnych przepisów Prawa Zamówień Publicznych,
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu procedur zamówień publicznych po stronie zamawiającego,
 • umiejętność obsługi komputera.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w przygotowywaniu minimum 2 postępowań PZP,
 • wykształcenie kierunkowe,
 • dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
 • rzetelność i dokładność,
 • samodzielność przy wykonywaniu zadań,
 • odporność na stres, odpowiedzialność.

Co oferujemy 

 • wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia (min. 7 000 zł brutto);
 • stabilne zatrudnienie;
 • praca od poniedziałku do piątku;
 • możliwość zdobycia doświadczenia cenionego na rynku pracy;
 • dodatek do wysługi lat i nagrody jubileuszowe;
 • dopłata do wypoczynku „wczasy pod gruszą”;
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników;
 • karty podarunkowe z okazji świąt dla dzieci pracowników.

Twoja aplikacja musi zawierać 

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Uwaga: w przypadku chęci udziału w przyszłych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 

Aplikuj do: 31.07.2024 r.

Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl lub listownie na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8,
53-033 Wrocław

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Ośrodka.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje 

 • Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 12 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w Ośrodku.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • I etap – weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.
 • II etap – rozmowa kwalifikacyjna połączona ze sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

Dostępność 

 • Nasz Ośrodek jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista ds. promocji

Wymiar etatu: 1  

Miejsce pracy: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Zwycięska 8, Wrocław

Zakres zadań

 • Kształtowanie wizerunku Ośrodka poprzez działania promocyjne, informacyjne i reklamowe,
 • Opracowywanie strategii promocji Ośrodka,
 • Udział w organizacji i obsługa medialna wydarzeń organizowanych przez Ośrodek i Partnerów,
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących działalności Ośrodka,
 • Organizowanie konferencji prasowych oraz utrzymywanie kontaktów z mediami, 
 • Prowadzenie działalności reklamowo-promocyjnej, w tym zarządzanie stroną internetową, Facebookiem oraz aktywność w innych mediach społecznościowych,
 • Redagowanie treści i weryfikacja publikowanych informacji oraz artykułów na stronie internetowej Ośrodka, 
 • Współudział w realizacji działalności wydawniczej jednostki - korekta treści, współpraca z autorami tekstów,
 • Wykonywanie i edycja fotografii do publikacji w wydawnictwach i internecie,
 • Nagrywanie i edycja materiałów wideo,
 • Pozyskiwanie partnerów, sponsorów oraz stała współpraca z nimi,
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania informacyjno - promocyjne oraz działania aktywizujące rolników, koła gospodyń wiejskich, sołtysów oraz mieszkańców terenów wiejskich.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane rolnictwo, dziennikarstwo, marketing, PR lub pokrewne,
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, preferowane w instytucjach sektora publicznego,
 • Biegła znajomość narzędzi i strategii marketingowych, w tym mediów społecznościowych,
 • Umiejętność tworzenia angażujących treści i zarządzanie kampaniami reklamowymi (pisanie newsletterów, postów na social media, reklam),
 • Doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych,
 • Doskonałe zdolności komunikacyjne i organizacyjne,
 • Samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz znajomość narzędzi do analizy efektywności działań marketingowych,
 • Mile widziane umiejętności w zakresie projektowania graficznego, przygotowywania materiałów do druku i publikacji w internecie,
 • Prawo jady kat. B, 
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Co oferujemy 

 • Stabilne zatrudnienie;
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Aktywny wpływ na wizerunek jednostki;
 • Dodatek do wysługi lat i nagrody jubileuszowe;
 • Dopłata do wypoczynku „wczasy pod gruszą.

Twoja aplikacja musi zawierać 

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Aplikuj do: 24.06.2024 r.

Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@dodr.pl lub listownie na adres:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 8,
53-033 Wrocław

 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Ośrodka.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Dodatkowe informacje 

 • Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 12 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w Ośrodku.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.