Operacja “Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego poprzez organizację wyjazdu studyjnego do Austrii” (15-18.10.2019 r.)

Tytuł operacji: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego poprzez organizację wyjazdu studyjnego do Austrii.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie systemu informacji wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez refundację kosztów delegacji pracowników zatrudnionych w ramach SIR.

W ramach operacji uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy związane z: tworzeniem i rozwojem małego przetwórstwa, podejmowania pozarolniczej działalności w zakresie małego przetwórstwa, kreowaniem partnerstw w celu realizowania wspólnych innowacyjnych działań w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji czy wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości, budowaniem lokalnej sieci produktów jakościowych, wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
a także ułatwieniem transferu wiedzy od nauki do praktyki.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 25 osób.