Operacja Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW) na terenie powiatów: górowskiego, średzkiego i trzebnickiego (styczeń-grudzień 2021)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację
Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW) na terenie powiatów:
górowskiego, średzkiego i trzebnickiego”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest organizacja dziewięciu spotkań (po 3 spotkania na każdym z powiatów) umożliwiających zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich powiatów górowskiego, średzkiego i trzebnickiego ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem projektu jest powołanie Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody, obejmujących swym zasięgiem powiaty górowski, średzki i trzebnicki, w których skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego oraz nauki. Tematem spotkań będzie: wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków DPW ww. powiatów, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody, pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich ww. powiatów, analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatów górowskiego, średzkiego i trzebnickiego.