Operacja „Realizacja planu działania KSOW w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w roku 2018 oraz zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundacja kosztów ich wynagrodzeń i delegacji w III kwartale 2018 roku”

Tytuł operacji: Realizacja planu działania KSOW w zakresie Sieci na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich w roku 2018 oraz zatrudnienie pracowników
ds. SIR i refundacja kosztów ich wynagrodzeń i delegacji w III kwartale 2018 roku.

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie systemu informacji wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji.

W ramach operacji uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy związane z: Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i Działaniem „Współpraca” – podczas szkoleń, spotkań, seminariów; promowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w produkcji roślinnej na terenie województwa dolnośląskiego zgodnie z Działaniem „Współpraca”, doświadczeniami wynikającymi z przeprowadzonego pilotażowego naboru wniosków w ramach Działania „Współpraca” oraz innowacyjnymi projektami opracowanymi na terenie Dolnego Śląska i w innych województwach; z wsparciem rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska w zakresie serowarstwa, podniesieniem wiedzy i umiejętności
w obszarze lokalnego przetwórstwa oraz zachęceniem do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 300 osób.