Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu zgorzeleckiego” (styczeń-grudzień 2021 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu zgorzeleckiego”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest organizacja trzech spotkań umożliwiających zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich powiatu zgorzeleckiego ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem projektu jest powołanie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody, obejmujących swym zasięgiem powiat zgorzelecki, w skład którego wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego oraz nauki. Tematem spotkań będzie: wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków DPW ww. powiatu, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody, pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich powiatu, analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatu zgorzeleckiego.


Efektem realizacji operacji będzie udział w ww. spotkaniach 120 osób.