Konferencja - Ochrona przyrody i środowiska w gospodarstwie rolnym

O ochronie przyrody na terenach rolniczych i cennych siedlisk w gospodarstwie rolnym rozmawia rozmawiali w środę 29 listopada uczestnicy konferencji „Ochrona przyrody i środowiska w gospodarstwie rolnym – realizacja wspólnych celów WPR na lata 2023-2027”.

Temat przedstawił Krzysztof Konieczny, który na co dzień pracuje w Fundacji Przyrodniczej ProNatura. Już na początku wykładu padły pytania czy ochrona przyrody w gospodarstwach rolnych jest możliwa czy po prostu konieczna? Bogactwo przyrodnicze wsi zależy od postępowania jej mieszkańców. Decyzje o nasadzeniach, zagospodarowaniu budynków, zachowaniu starych drewnianych czy szachulcowych ścian, wpływają na liczebność gatunków roślin i zwierząt, ale też są naszym posagiem dla przyszłych pokoleń. 

Krzysztof Konieczny zwracał uwagę na zachowanie tego, co współistnieje z rolnictwem – na przykład na zachowanie oczek wodnych wraz ze strefami nieoranych fragmentów wokół, by chronić faunę wodną przed spływem biogenów. 

Wskazał jakie znaczenie dla ptaków rzadkich i ginących oraz tych, których ochrona wynika z Dyrektywy Ptasiej i Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej, ma pozostawienie zadrzewień śródpolnych. Jak ważna jest ochrona łęgów przystrumykowych wzdłuż cieków wodnych, kolczaste zadrzewienia zwane czyżniami, nanosy aluwialne, starorzecza a nawet pojedyncze drzewa, które są kluczowe dla przetrwania zagrożonych bezkręgowców, choćby dla kozioroga dębosza i pachnicy dębowej. Zwrócił także uwagę na zanikanie ekstensywnie użytkowanych łąk, bogatych w rzadkie rośliny i motyle. Dużo czasu poświęcił miedzom, które są nieodzowne w ochronie awifauny śródpolnej i zachowaniu rzadkich roślin segetalnych. 

Była też część praktyczna konferencji, pokazująca możliwość budowy budek dla ptaków, nawet tak wymagających, jak nurogęś, dudek, gągoł i jerzyki. Kolejnym elementem było wspieranie upraw ogrodowych przez przygotowanie budek dla trzmieli, koszy dla uszatek i dużych budek dla puszczyków. Wszystko po to, by można było kontrolować w naturalny sposób liczebność gryzoni, wspierać zapylanie własnych upraw i utrzymywać wysoką bioróżnorodność w gospodarstwie. 

Rola rolników w ochronie przyrody jest kluczowa, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych oraz uprzemysłowienia rolnictwa. Wykładowca pokazał wiele rozwiązań służących ochrony przyrody w gospodarstwie rolnym, poparte wynikami monitoringów przyrodniczych oraz doświadczeniem.

Ostatnim punktem konferencji był wykład Naczelnika Wydziału Działań Rolnośrodowiskowych, Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW Anny Jobdy na temat interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych 2023-2027. Mówiła przede wszystkim o nowych zasadach realizacji zobowiązań rolnośrodowiskowych i stawkach płatności. Dużo czasu poświęciła pakietom przyrodniczym, które są kontynuacją dotychczas realizowanych pakietów przyrodniczych.  

Monika Miniewska DODR