Konferencja – Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej – uprawa roślin bobowatych

We wtorek 24 października rolnicy i przedstawiciele doradztwa rolniczego przyjechali do Świdnicy na konferencję dotyczącą innowacji w uprawie roślin bobowatych.

Korzyści płynące z uprawy roślin bobowatych powodują wzrost zainteresowania produkcją tych roślin wśród rolników. Dodatkowym czynnikiem zachęcającym do ich uprawy są dopłaty. Wykorzystanie roślin strączkowych w zmianowaniu sprzyja ograniczeniu zachwaszczenia i porażeniu chorobami podstawy źdźbła, a także umożliwia zachowanie większej wilgotności gleby, szczególnie wiosną. Dlatego tak ważne jest promowanie uprawy tych roślin oraz poszerzanie wiedzy z zakresu technologii ich uprawy i możliwości wprowadzania innowacji.

Podczas konferencji prof. dr hab. inż. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawił stan ochrony upraw roślin bobowatych i krótko zreferował występujące w nich agrofagi oraz mechanizmy ich działania. Następnie omówił innowacyjne rozwiązania na polach, nowoczesne sposoby monitorowania upraw oraz narzędzia wspierające rolników w podejmowaniu decyzji.

Na konferencji omówiono zagadnienia biologicznej ochrony roślin, jej wad i zalet. Po zastosowaniu takiej ochrony nie zachodzi zjawisko rosnącej odporności agrofagów. Środki te mają szeroki zakres stosowania, są bezpieczne dla środowiska naturalnego i konsumenta, wzbogacają bioróżnorodność. Zjawisko samoreprodukcji czynnika mikrobiologicznego w środowisku umożliwia długofalowe działanie. Istotna jest również możliwość łączenia ochrony biologicznej i chemicznej. Pamiętajmy, że środki biologiczne wymagają odpowiednich warunków stosowania i przechowywania. Są wrażliwe na niekorzystne warunki otoczenia, a skuteczność ich działania jest ograniczona. Trudności w pozyskiwaniu izolatów o pożądanych właściwościach wiążą się często z wysoką ceną. Badania pokazują jednak, że przy prawidłowym stosowaniu, wzrost plonów rekompensuje zwiększone koszty.

W dalszej części wykładów prof. dr hab. inż. Marek Korbas omówił nowe podejście do technologii uprawy roślin bobowatych. Scharakteryzował aktualną sytuację w sektorze produkcji tych roślin, przybliżył szanse i problemy dolnośląskich rolników w tym zakresie oraz przedstawił propozycje wykorzystania potencjału warunków naturalnych województwa dolnośląskiego.

Na koniec konferencji, uczestnicy dowiedzieli się, czym jest SIR, jakie są jego cele, na czym polega działanie „Współpraca” oraz jak są tworzone i jak działają Grupy Operacyjne na rzecz innowacji (EPI). Jednym z celów konferencji bowiem było zachęcenie jej uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych EPI, ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów w temacie produkcji roślinnej, ze szczególnym naciskiem na uprawę roślin bobowatych.

Podczas wydarzenia przedstawiciele firmy Nasiona Wronkowski Norbert Szandrowski i Remigiusz Waligóra opowiedzieli o doborze roślin pod ekoschematy. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

Maria Semenowicz DODR