Konferencja – Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej – uprawa kukurydzy

We wtorek 19 września, w Legnicy odbyła się konferencja zorganizowana w ramach operacji „Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej – uprawa kukurydzy”.

Kukurydza jest jedną z najbardziej wydajnych roślin pastewnych, które w Polsce cieszą się dużą popularnością. Wynika to z możliwości uzyskania wysokich plonów, wszechstronności użytkowania, ale także możliwości zmechanizowania podczas produkcji. Ze względu na pochodzenie należy ona do roślin ciepłolubnych, a w czasie wegetacji wymaga stosunkowo wysokiej temperatury i dużego nasłonecznienia. Sprzyjające warunki klimatyczno-glebowe, panujące na terenie województwa dolnośląskiego, predestynują kukurydzę do uprawy w tym regionie. Istnieje jednak ryzyko wynikające z nieregularnego występowania zjawisk pogodowych, które negatywnie wpływają na jej wzrost, rozwój i plonowanie, a także uniemożliwia bądź utrudnia wykonanie zabiegów agrotechnicznych.

W trakcie realizacji konferencji szczególny nacisk położono na typowo technologiczne aspekty uprawy gleby w warunkach uproszczeń oraz prawidłowego płodozmianu, siewu i dbania o środowisko oraz klimat, a także nawożenia. Zakres tematyczny, pozwolił uczestnikom konferencji poznać innowacyjne metody:

  • w uprawie kukurydzy, zgodnie z wymaganiami agrotechnicznymi w warunkach Dolnego Śląska,
  • walki z zagrożeniami ze strony agrofagów,
  • doboru odmian w zależności od zaplanowanej produkcji.

Organizacja konferencji stanowiła odpowiedź na potrzeby rolników w tym zakresie, a także źródło inspiracji do podejmowania współpracy w formie wielopodmiotowych partnerstw na rzecz innowacji oraz realizacji wspólnych projektów w ramach działania „Współpraca”.

Prof. dr hab. inż. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawił stan ochrony upraw kukurydzy. Scharakteryzował występujące w nich agrofagi oraz mechanizmy ich działania. Omówił także innowacyjne rozwiązania stosowane na polach, nowoczesne sposoby monitorowania upraw oraz narzędzia wspierające rolników w podejmowaniu decyzji.

Prof. dr hab. inż. Marek Korbas omówił także środki ochrony roślin stosowane w uprawie kukurydzy. Na rynku są dostępne fungicydy, herbicydy oraz zoocydy w sumie 354 preparaty. (fungicydów jest 32, a zapraw fungicydowych – 6).

Na przykład do zwalczania żółtej plamistości liści kukurydzy możemy użyć 29 różnych fungicydów, a na drobną plamistość liści – 31 preparatów.

Jednym z tematów była biologiczna ochrona roślin. Środki biologiczne mają szeroki zakres stosowania, są bezpieczne dla natury i konsumenta. Poza ochroną roślin wzbogacają bioróżnorodność. Środki wykorzystywane do biologicznej ochrony wymagają odpowiednich warunków stosowania i przechowywania. Podczas konferencji zostały omówione rozwiązania, które można stosować już dziś oraz kierunki rozwoju w przyszłości. Prof. dr hab. inż. Marek Korbas przedstawił również wpływ prawidłowego płodozmianu na uprawy, optymalne stanowisko, niszczenie i głębokie przyorywanie po zbiorze. Podkreślił wagę pracy hodowców przy tworzeniu nowych odmian i wykorzystywane w tym celu innowacyjne rozwiązania na polach. Omówił również wycofywanie substancji czynnych fungicydów i zmian w technologii ochrony kukurydzy przed chorobami grzybowymi, a także wpływu zmian klimatycznych na patogeny występujące w uprawie tej rośliny. 

Przedstawiciel firmy Polcalc Rafał Woźniak, który przekazał informacje o innowacyjnych rozwiązaniach firmy w kontekście wapnowania. Z kolei Remigiusz Waligóra z firmy Nasiona Wronkowski przedstawił proces przygotowywania nasion pod kątem jakości i parametrów materiału siewnego.

Na koniec konferencji, jej uczestnicy dowiedzieli się, czym jest SIR, jakie są jego cele, na czym polega działanie „Współpraca” oraz jak są tworzone i jak działają Grupy Operacyjne na rzecz innowacji (EPI).

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. 

Maria Semenowicz DODR