Przeznaczenie bydła do opasu w systemie IRZplus – dłużej

Do 5 lutego wydłużono termin na określenie w systemie IRZplus (prowadzonym przez ARiMR) przeznaczenia bydła do opasu. Jest to informacja ważna dla rolników składających wnioski o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów.

Rolnicy, którzy w 2023 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu Dobrostan opasów, a nie wskazali w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu, mogą dokonać zmiany lub korekty. Zmianę wprowadzamy w systemie IRZplus, w zakresie przeznaczenia tego bydła do opasu, poprzez wybór jednego z kierunków użytkowania: 

  • Mięsno-opasowy, 
  • Mleczno-opasowy 
  • lub opasowy. 

Dzięki temu rolnicy będą mogli dostać płatność do bydła, za realizację praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów, nawet jeżeli nie określili wcześniej w IRZplus przeznaczenia tego bydła do opasu.

Do płatności zostanie także zakwalifikowane bydło, poddane ubojowi do 5 lutego, w odniesieniu do którego rolnik nie określił kierunku użytkowania w systemie. Dotyczy to także przypadków, w których hodowca nie określił kierunku jako „bez przeznaczenia do opasu”.

Inaczej będzie w przypadku bydła sprzedanego do 5 lutego (bez zaznaczonego w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub kierunku bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu). W tej sytuacji rolnik składający wniosek o płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów, powinien złożyć do ARIMR oświadczenie o opasaniu tego bydła w gospodarstwie, do czasu jego sprzedaży.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 797, z późn. zm.)