Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 15.04.2016

Warunki agrometeorologiczne

Po łagodnej zimie w ostatnim miesiącu nie wystąpiły znaczne okresy oziębienia. Pogoda sprzyjała rozwojowi roślin. Temperatury dzienne wahały się od 2 oC do 21 oC. Nocne temperatury ‒ od -3 oC (kilkakrotnie) do 12 oC. Opady deszczu poprawiły wilgotność gleby. W rejonie Dzierżoniowa od 15 marca do 14 kwietnia spadło około 66 mm opadów deszczu i śniegu. Największe opady wystąpiły w dniach 8-10 kwietnia i wyniosły 39 mm. W powiecie kłodzkim nasilają się szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną. Zasiewy ozimin i ścierniska z wsiewkami traw i motylkowych są spasane przez jelenie i sarny oraz dziki.

 Stan upraw

Trwa sezon zasiewów zbóż jarych (stan zaawansowania na terenie województwa w połwoei kwietnia wynosił już ok. 80%). Zboża ozime są w fazie pierwszego kolanka, dlatego rolnicy rozpoczynają skracanie roślin. Zboża jare, w zależności od terminu siewu osiągnęły fazy od wschodów do krzewienia. Rolnicy wykonują zabiegi dokarmiania ozimin drugą dawką azotu.

Na części plantacji widać objawy porażenia mączniakiem prawdziwym zbóż. Plantacje prawidłowo chronione w okresie jesiennym są wolne od chwastów. Pozostałe są zachwaszczone w stopniu od małego do dużego. Rozpoczęto siew kukurydzy ok. 10% powierzchni już posiano.

Stan plantacji rzepaku ozimego jest zróżnicowany, jesienna susza spowodowała nierówne wschody i część plantacji została zlikwidowana. Większość plantacji jest jednak w dobrej kondycji. Rośliny rzepaku ozimego są w fazie zwartego pąka wierzchołkowego oraz w fazie tworzenia pędów bocznych. Na plantacjach dobrych i bardzo dobrych rośliny puszczają pędy kwiatowe. Na plantacjach pojawiły się szkodniki słodyszek rzepakowy i chowacze. Na większości pól zachwaszczenie jest niewielkie.

Rolnicy w trakcie sadzenia ziemniaków (zaawansowanie sadzenia wynosi ok. 45% powierzchni plantacji). Zaawansowanie zasiewów buraków cukrowych wynosi prawie 60%.

Śliwy, morele, brzoskwinie są w fazie od początku do pełni kwitnienia. Jabłonie, grusze, czereśnie w fazie pąków.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w kwietniu 2016 roku wynosi 62,06 zł/dt (natomiast w marcu 2015 roku było to 69,75 zł/dt, odnotowano spadek ceny o ok. 11%). Maksymalnie za 1 dt pszenicy można otrzymać 64,80 zł. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 58,81 zł/dt (cena bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca).

Średnia cena skupu jęczmienia paszowego nie uległa większej zmianie od ubiegłego miesiąca i wynosi obecnie 55,30 zł/dt (w zeszłym roku było to 55,58 zł/dt). Średnia cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi średnio 62,10 zł/dt, maksymalnie za 1 dt kukurydzy można otrzymać 67,41 zł.

Skup żywca wieprzowego i wołowego odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku do miesiąca poprzedniego nieznacznie spadły o ok. 1,2%. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 6,78 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 7,70 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 3,88 zł za kg, w ubiegłym roku było to 4,20 zł/kg. Spadek w stosunku do roku ubiegłego wynosi ok. 8%.

Producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących podobnie jak w zeszłym miesiącu od 0,80 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,82 zł/l, maksymalną ceną jest 2,50 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 142,78 zł/dt (wzrost ceny o 1,65%),
  • polifoska 8 – 182,19 zł/dt ( cena bez zmiany),
  • saletry amonowej 34% – 128,30 zł/dt (cena bez zmiany)

Ceny zakupu nasion są podobne jak w poprzednim roku:

  • jęczmień jary 160,00 – 197,00 zł/dt, (w 2015 roku 157,00-214,00 zł/dt),
  • pszenica jarej 160,00 – 202,65 zł/dt, (w 2015 roku 160,00-202,00 zł/dt),
  • pszenżyto jare 170,00 – 195,00 zł/dt, (w 2015 roku 146,00-188,0zł/dt),
  • owies 155,00 – 189,00 zł/dt, (w 2015 roku 150,00-175,0zł/dt,),
  • żyto jare 160,00 – 189,00 zł/dt, (w 2015 roku 146,00-183,75 zł,/dt)

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Przypominamy, że wypalenie traw jest zabronione, szkodliwe i niebezpieczne. Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Za nie przestrzeganie tych zakazów grożą wysokie kary. Kodeks wykroczeń przewiduje nawet 5 tys. zł grzywny za wypalanie traw. Znacznie bardziej surową karę poniesie osoba, która podpalając trawy spowoduje zagrożenie życia i zdrowia innych ludzi albo mienia (np. budynków). W tym wypadku Kodeks karny przewiduje karę więzienia od roku do 10 lat. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli stwierdzi, że rolnik wypala grunty rolne. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, których zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2007-2013 czy PROW 2014-2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o 3%.

Dopłaty do materiału siewnego

Do 25 czerwca 2016 r. producenci rolni mogą ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Dopłaty obszarowe

Do 16 maja można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2016 rok. Rolnicy, którzy złożą wnioski wraz z załącznikami do 16 maja, mogą liczyć na otrzymanie dopłat w należnej im wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał jeszcze szansę zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%. Do 15 kwietnia rolnicy złożyli do ARiMR 226,8 tys. wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR we Wrocławiu