Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 13.02.2017

Warunki agrometeorologiczne

Miniony miesiąc charakteryzował się zmienną pogodą. Występowały poranne mgły, przelotne opady śniegu i deszczu z porywami wiatru. Temperatury w dzień wynosiły od 5 oC do nawet -10 oC, w nocy spadała do nawet -21 oC w rejonach górskich. W okresie od 12 stycznia do 13 lutego w rejonie Dzierżoniowa spadło 19 mm opadów deszczu i śniegu. Największe opady śniegu (6 mm) wystąpiły 31 stycznia. W rejonie Jawora tym samym okresie spadło tylko 15 mm śniegu i deszczu. Lokalnie w wyniku braku okrywy śnieżnej nasilają się szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną. W dużej części województwa opady śniegu nie utworzyły trwałej okrywy śnieżnej, przez co oziminy są narażone na wymarzanie. Obserwowane jest powstawanie zastoisk wodnych, które są zamarznięte.

Stan upraw ozimych

Większość pól pokryta śniegiem. Uprawy zbóż ozimych, które były posiane w terminie agrotechnicznym, weszły w stan spoczynku zimowego w fazie krzewienia. Pszenica w zależności od terminu siewu znajduje się w różnych fazach rozwoju, od kilku liści do fazy krzewienia. Zboża bez okrywy śnieżnej są narażone na uszkodzenia od mrozu i zimnych wiatrów. Mróz jest szczególnie niebezpieczny dla późno posianych pszenic.

Plantacje rzepaku ozimego znajdują się w stadium spoczynku zimowego. Obecnie pod pokrywą śnieżną. Rzepak na większości plantacji w fazie dobrze wykształconej rozety. Jednak w zależności od terminu siewu stan plantacji rzepaku jest zróżnicowany od fazy 8 do 10 liścia właściwego. Większość upraw wyrównanych, rośliny są dobrze przygotowane do zimy, jednak część upraw wykazuje już ślady uszkodzeń mrozowych – przebarwienia.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu zbóż nie uległy większym zmianom w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 63,46 zł/dt (bez zmian do ubiegłego miesiąca), maksymalnie za 1 dt pszenicy można obecnie otrzymać 68,00 zł/dt podobnie jak w lutym 2016 roku. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 60,44 zł/dt (cena zmian nie uległa zmianie w stosunku do stycznia), w zeszłym roku średnia cena wynosiła 61,57 zł/dt (spadek ceny o 2%). Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi 54,23 zł/dt (wystąpił niewielki wzrost ceny o ok. 5%), w stosunku do poprzedniego miesiąca. Cena kukurydzy na ziarno wynosi 60,20 zł/dt ( bez zmian w stosunku do stycznia 2017 ), ale ze 9% spadkiem w stosunku do lutego 2016 r. gdy średnio płacono 66,51 zł/dt.

Średnia cena skupu żywca wołowego, w stosunku do ubiegłego miesiąca wzrosła o ok. 5%. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 7,17 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,40 zł/kg. W ubiegłym roku było to 8,00 zł za 1 kg żywca wołowego.

Żywiec wieprzowy jest skupowany średnio po 4,73 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 5,50 zł/kg. Nieznaczny spadek cen o ok. 2% w stosunku do stycznia 2017 r., ale są wyższe o 1,15 zł/kg niż w lutym ubiegłego roku, kiedy płacono średnio 3,58 zł/kg.

Ceny mleka bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Producenci otrzymują od podmiotów skupujących od 0,87 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Przeciętna cena mleka płacona w lutym 2016 roku wynosiła 1,07 zł/l. Cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych nie zmieniła się i wynosi około 1,86 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów przeważnie wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale nadal są niższe od cen ubiegłorocznych.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznika 46% N – 138,51 zł/dt (wzrost o 7% w stosunku do ubiegłego miesiąca, ale spadek ceny o 7% w stosunku do sytuacji z lutego roku 2016)
 • polifoski 8 – 157,14 zł/dt (spadek ceny o 7% do ubiegłego miesiąca i spadek ceny o 15% w stosunku do 2016 r.)
 • saletry amonowej 34% – 116,36 zł/dt (wzrost ceny 7% w stosunku do stycznia 2017, ale spadek ceny o 13% w stosunku do lutego 2016 r.)

W sprzedaży pojawił się materiał siewny roślin jarych. Ceny kształtują się na następującym poziomie:

 • jęczmień jary 160,00 – 194,25 zł/dt,
 • pszenica jara 173,25 – 200,00 zł/dt,
 • pszenżyto jare 162,75 - 183,75 zł/dt,
 • owies 164,85 – 189,00 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

ARiMR wypłaciła do 31 stycznia 2017 r. 10,14 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok. Maksymalna łączna kwota na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 rok wynosi 14,81 mld. Wypłacono również 771,6 mln zł w ramach płatności ONW oraz 173,8 mln zł tytułem płatności rolnośrodowiskowych. Łącznie zatem w ramach płatności obszarowych za 2016 rok (dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020) do końca stycznia br. do rolników trafiło 11,1 mld zł. Realizacja dopłat rozpoczęła się 17 października 2016 roku od wypłaty zaliczek. Otrzymali je wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania dopłat bezpośrednich za 2016 r., a kontrola administracyjna ich wniosków zakończyła się pozytywnie. Zaliczki w wysokości 70 proc. należnych rolnikom płatności wypłacane były do 30 listopada 2016 r. Od 1 grudnia ARiMR realizuje płatności końcowe. Na ich wypłatę zgodnie z prawem Agencja ma czas do końca czerwca 2017 r.

Agencja wypłaca rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia na terenie Polski wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać od 1 do 28 lutego 2017 r. w Biurach Powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej Agencji oraz w Biurach Powiatowych ARiMR. Do wniosku należy dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Dokumentami określającymi liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków są:

 1. w przypadku producentów drobiu będących zakładem drobiu, dokumentacja prowadzona dla każdego stada zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1301 z późn. zm.), którą przechowuje się przez co najmniej 2 lata od dnia rozdysponowania stada (np.: ewidencja / rejestr);
 2. w przypadku pozostałych producentów drobiu Oświadczenie dotyczące liczby ptaków utrzymywanych w gospodarstwie złożone w części V Wniosku, wraz z fakturami zakupu określającymi liczbę sztuk wstawionych do obiektu oraz dokumentacją, o której mowa w art. 12 ust. 6a Ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), potwierdzającą liczbę padłych zwierząt.

Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby, w wysokości:

 • 25 zł ‒ za indyka,
 • 25 zł ‒ za strusia,
 • 15 zł ‒ za kaczkę,
 • 15 zł ‒ za gęś,
 • 5 zł ‒ za kurę,
 • 5 zł ‒ za perlicę,
 • 5 zł ‒ za przepiórkę,
 • 4 zł ‒ za bezgrzebieniowca innego niż wymieniony w pkt 2,
 • 4 zł ‒ za gołębia,
 • 4 zł ‒ za bażanta,
 • 4 zł ‒za kuropatwę

źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR