Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.12.2017

Warunki agrometeorologiczne

Ostatni miesiąc przyniósł kolejne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Nadal występowały porywiste wiatry.

W rejonie Dzierżoniowa od 13 listopada do 12 grudnia wystąpiło 10 dni z opadami deszczu i śniegu. Łącznie było 30 mm opadów. Największe opady ‒ 10 mm wystąpiły 30 listopada. Temperatury występujące w ciągu ostatniego miesiąca były zróżnicowane. W nocy występowały przymrozki do -5 °C w rejonach górskich, lecz większość nocy była ciepła z temperaturami 3-7 °C. W dzień było od 2 °C do nawet miejscami 13 °C. Niewielka okrywa śnieżna występowała tylko przez kilka dni.

Występujące w ostatnich miesiącach na terenie naszego województwa silne wiatry spowodowały straty w budynkach mieszkalnych, drzewostanie i lokalnie w uprawach rolnych.

Wojewoda dolnośląski powołał 12 komisji gminnych zajmujących się szacowaniem strat spowodowanych przez huragany w gminach ‒ Bierutów, Kotla, Milicz, Wąsosz, Krośnice, Góra, Dziadowa Kłoda, Ząbkowice Śląskie, Trzebnica, Ścinawa, Wołów i Lubin.

  • Zboża

Zasiewy ozimin zostały zakończone na początku grudnia. Prace polowe związane z zasiewami trwały na terenie województwa długo, ponieważ były wstrzymywane przez deszcze i nadmierną wilgotność gleby. Zboża posiane w terminie agrotechnicznym są w dobrej kondycji, w fazie krzewienia. Jedynie pszenica, w zależności od terminu siewu, znajduje się w różnych fazach rozwoju ‒ od wschodów do początku krzewienia. Lokalnie występuje porażenie mączniakiem prawdziwym. Stopień zachwaszczenia plantacji średni.

Kończą się zbiory kukurydzy. Do zebrania pozostało jeszcze tylko ok. 1% posianego areału, średni plon wynosi 98,5 dt/ha (w zeszłym roku było to 86 dt/ha).

  • Rzepak

Plantacje rzepaku ozimego, zasiane we wcześniejszym terminie, rozwijają się równomiernie, rośliny wytworzyły już 8-12 liści. Wysoka wilgotność gleby i sprzyjające temperatury powietrza spowodowały szybki wzrost roślin. Brak zabiegów lub zbyt późno zastosowane zabiegi skracania, na niektórych plantacjach mogą spowodować słabe przezimowanie. Zachwaszczenie niewielkie, głównie jednoliściennymi i samosiewami zbóż. W rejonie Jeleniej Góry w uprawach rzepaku pojawiły się ślimaki.

  • Rośliny okopowe

Zbiory buraków cukrowych są na ukończeniu, na polach pozostało tylko około 40 ha. Korzenie są składowane na polach i sukcesywnie odbierane przez cukrownie. Plony buraków są dość wysokie, szacujemy je na 605 dt/ha (w 2016 roku było to 565 dt/ha).

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie zmieniły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 67,00 zł/dt (bez zmian w stosunku do zeszłego miesiąca), natomiast jest o 7% niż w ubiegłym roku. Maksymalnie za 1 dt pszenicy konsumpcyjnej można uzyskać 70,00 zł. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 65,36 zł/dt, cena najczęściej oferowana to 64,00 zł/dt. Średnia cena skupu jęczmienia paszowego wzrosła w ciągu miesiąca o 6% i wynosi obecnie 61,76 zł/dt , jest wyższa o ponad 20% od ubiegłorocznej z tego samego okresu. Cena skupu kukurydzy na ziarno wynosi od 38,00 zł za 1 dt kukurydzy mokrej (w 2016 roku było to 35,00 zł/dt tj. 8% mniej), do maksymalnie 66,00 zł/dt za kukurydzę suchą (w ubiegłym roku cena była niższa o 12% ‒ 59, 00 zł/dt).

Średnie ceny skupu żywca wołowego nie uległy większym zmianom w stosunku do ubiegłego miesiąca. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 7,20 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,56 zł/kg. Cena skupu tuczników jest nieco niższa niż w listopadzie (o około 5%) i wynosi średnio 4,73 zł/. W grudniu 2016 roku było to 4,84 zł/kg tj. 2% więcej.

Ceny mleka pozostają na podobnym poziomie, od miesiąca producenci mleka otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,70 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 2,00 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów uległy niewielkim zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ceny mocznika i saletry wzrosła o 2-3%, natomiast cena polifoski 8 spadła o 1,5%. Ceny nawozów azotowych obecnie są wyższe niż w grudniu 2016 roku o 4-5%, cena polifoski 8 jest niższa o 3,5%.

Średnie ceny sprzedaży nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 134,75 zł/dt,
  • polifoska 8 – 155,66 zł/dt,
  • saletra amonowa 34% – 115,09 zł/dt.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Do 12 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2017 rok blisko 9,23 mld zł. Z tej kwoty 9,18 mld zł trafiło do 1,27 mln rolników w ramach zaliczek z tytułu tych płatności, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada. Ich wysokość, podobnie jak w roku ubiegłym, wyniosła maksymalnie 70% kwoty dopłat. Pozostała część pieniędzy jest wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14,8 mld zł. Ostateczny termin na realizację tych płatności upływa 30 czerwca 2018 roku.

ARiMR wypłaca również płatności obszarowe za 2017 rok, finansowane z budżetu PROW na lata 2014-2020. W ramach takiego wsparcia do 12 grudnia do rolników trafiło 452,4 mln zł w ramach dopłat ONW; 79,8 mln zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz 49,8 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

W 2017 roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,342 mln rolników. Zaliczki otrzymali ci z nich, którzy spełnili warunki do przyznania płatności. W pierwszej kolejności pieniądze trafiały do rolników z terenów, które zostały zniszczone przez klęski żywiołowe oraz z obszarów objętych ASF.

Po raz pierwszy ARiMR wypłaciła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% kwoty dopłat w 2016 roku. Dla rolników jest istotne, aby pieniądze trafiły do nich w okresie jesienno-zimowym, ponieważ pozwala to na zakup nawozów środków ochrony roślin czy sprzętu rolniczego w niższych cenach niż wiosną.

ARiMR prosi rolników o sprawdzenie, czy numery rachunków bankowych podane we wniosku o wpis do ewidencji producentów, są aktualne. Zdarza się bowiem, że to konto zostało zamknięte lub rolnicy zmieniają numery rachunków i nie informują o tym ARiMR. W takich sytuacjach pieniądze nie mogą trafić do adresata i są zwracane do Agencji. Nowy numer rachunku zgłasza się na formularzu „Wniosku o wpis do ewidencji producentów” i przekazuje do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Od 2 do 31 stycznia rusza kolejny nabór wniosków z działania Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej, w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, objętego PROW na lata 2014-2020. Rodzaj operacji objęty wsparciem to budowa ogrodzenia chlewni lub utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej funkcjonalnie związanej z chlewnią położoną na obszarze ASF.

Źródła rachunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR