Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.08.2016

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w ciągu ubiegłego miesiąca sprzyjała rozwojowi roślin. Temperatury dzienne wahały się w granicach 18oC do ponad 30oC. Temperatury nocne wahały się od 10oC do 20oC. W rejonie Dzierżoniowa od 15 lipca do 12 sierpnia było tylko 7 dni z opadami, spadło około 23 mm deszczu. W rejonie Jawora średnia miesięczna opadów wyniosła 34 mm. W drugiej połowie lipca wystąpiły gwałtowne burze i ulewy, które spowodowały lokalne podtopienia w Olszynie, w lubańskim powiecie.

Żniwa

Na terenie województwa zebrano już 86% zbóż (w ubiegłym roku w tym samym okresie zbiory były zaawansowane w 99%). Na polach pozostają jeszcze niewielkie obszary zbóż jarych gównie pszenżyta 53% i żyta 32%. Tegoroczny plon zbóż ogółem szacuje się podobnym poziomie jak w roku ubiegłym średnio 51,02 dt/ha. Tegoroczny plon szacunkowy pszenicy ozimej to 57 dt/ha (w zeszłym roku było 58 dt/ha).

Według naszych szacunków pszenica jara plonuje lepiej o około 2 dt/ha – plon szacunkowy wynosi obecnie 46 dt/ha. Z naszych szacunków wynika, że jęczmień ozimy uzyskuje plon wyższy od ubiegłorocznego o 2 dt/ha - 53 dt/ha, natomiast jęczmień jary pozostał na zbliżonym poziomie i wynosi 47,5 dt/ha.

Zbiór rzepaku jest już na ukończeniu. Zebrano 99% areału tej rośliny. W polu pozostały jeszcze niewielkie ilości rzepaku, głównie jarego, w rejonie jeleniogórskim i legnickim. Zakończone są już zbiory w rejonach wrocławskim i wałbrzyskim. Tegoroczny średni szacunkowy plon rzepaku jest niższy niż rok temu, wynosi 30,60 dt/ha wobec 32,56 dt/ha w roku ubiegłym.

 • Okopowe

Plantacje buraków cukrowych znajdują się w fazie wzrostu korzeni. Pojawiła się brunatna plamistość liści i chwościk. Występuje porażenie mszycą buraczaną i przędziorkiem. Większość plantacji wolna od chwastów, miejscami pojawia się wtórne zachwaszczenie głównie lebioda i chwastami burakopodobnymi, które rolnicy musza usuwać ręcznie.

Ziemniaki odmian wczesnych w większości zostały wykopane. Uprawy ziemniaków odmian późnych bulwy w fazie narastania, miejscami rośliny z powodu niedoboru wody żółkną i zasychają. Obecnie szacunkowy plon wynosi ok. 212 dt/ha. Na niektórych plantacjach ziemniaka pojawia sią wtórne zachwaszczenie i porażenia liści zarazą ziemniaczaną, występują ogniska stonki ziemniaczanej.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w stosunku do zeszłego miesiąca jest bez zmian i wynosi 60,17 zł/dt, natomiast najczęściej oferowana ceną to podobnie jak w 2015 roku 62 zł/dt, maksymalnie za 1 dt pszenicy można obecnie otrzymać 67,40 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 57,17 zł/dt i jest to spadek ceny o 3% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Nadal spada średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi obecnie 48 zł/dt (spadła o 4,5%). Korzystniejsze od zeszłorocznych są ceny skupu rzepaku. Ceny skupu rzepaku średnio wynoszą 166,86 zł/dt, a cena najczęściej oferowana to 160 zł/dt. Jest to o około 100 zł więcej za tonę niż w sierpniu zeszłego roku.

Średnie ceny skupu żywca wołowego w stosunku do ubiegłego miesiąca nie uległy zmianie. Średnia cena skupu młodego bydła opasowego wynosi obecnie 6,81 zł/kg, maksymalnie można otrzymać 8,20 zł/kg.

Ceny żywca wieprzowego nadal są niskie, średnio można uzyskać 4,81 zł za kg (wzrost ceny o 6% w stosunku do ubiegłego miesiąca), w ubiegłym roku uzyskiwano średnio 4,08 zł/kg. Ceny mleka jakie otrzymują producenci od podmiotów skupujących wzrosły od poprzedniego miesiąca o ok.20% i wynoszą średnio 1,01 zł/l do maksymalnie 1,20 zł/l. Średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi około 1,89 zł/l, maksymalną ceną jest 2,70 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji jest dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów nieco spadły w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznika 46% N – 128,97 zł/dt (spadek ceny o ok. 10%),
 • polifoski 8 – 178,17 (spadek ceny o ok. 2%),
 • saletry amonowej 34% – 115,59 (spadek ceny o ok. 10%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Wnioski na Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Od 12 września do 11 października będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania PROW 2014-2020 ‒ Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Pomoc taka może być przyznana rolnikowi ‒ osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

 • jest wpisany do ewidencji producentów;
 • jest pełnoletni;
 • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
 • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
 • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
 • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 • Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby przyznanych punktów. Minimalna liczba punktów uprawniająca od uzyskania pomocy wynosi 3 punkty.

Warunkiem przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej –w woj. dolnośląskim 16,21 ha.

Wysokość pomocy obliczana jest jako iloczyn 120 procent rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2016 roku otrzyma płatności w wysokości 5-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Oznacza to, że maksymalna wysokość płatności jaką może otrzymać rolnik przekazujący gospodarstwo wynosi równowartość 7,5 tys. euro. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR , właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym.

Źródło: meldunki PZD oraz informacje ARiMR

Sylwia Kędzierska DODR we Wrocławiu