Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 12.05.2017

Warunki agrometeorologiczne

Pogoda w ciągu ubiegłego miesiąca była zmienna. Na przełomie miesiąca występowały obfite opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem i śniegu. W tym okresie temperatury były stosunkowo niskie, jak na tę porę roku. W pierwszej dekadzie maja, na terenie województwa wystąpiły miejscowe przygruntowe przymrozki do -4 oC. W niektórych rejonach nocne spadki temperatur spowodowały widoczne uszkodzenia w zbożach i rzepaku oraz obmarznięcie kwiatów drzew owocowych. Rolnicy z rejonów Złotoryi, Lubania, Kłodzka i Góry zgłaszali doradcom występowanie przymrozków. Temperatury dzienne w ciągu ubiegłego miesiąca wahały się od 7 oC do 18 oC. Przez większą część miesiąca nocne temperatury wahały się od 2 oC do 8 oC. W rejonie Dzierżoniowa od 11 kwietnia do 12 maja było 16 dni z opadami, spadło około 77 mm opadów deszczu.

Stan upraw ozimych

W połowie maja zakończono zasiewy zbóż jarych. Trwają jeszcze siewy kukurydzy (zawansowanie ok. 65%) i sadzenie ziemniaków (ok. 90%), które zostały opóźnione z powodu deszczu. Zboża ozime znajdują się w fazie pierwszego, drugiego kolanka, do fazy strzelania w źdźbło. Rolnicy wykonują zabiegi zwalczania chwastów i dokarmiania roślin. Zboża jare, w zależności od terminu siewu znajdują się w fazie od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka. Na części plantacji widać objawy mączniaka, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia łamliwości źdźbła zbóż. Miejscami występuje sucha zgnilizna i kiła kapustnych.

Większość plantacji rzepaku znajduje się w fazie kwitnienia, w tym roku kwitnienie jest opóźnione o około dwa tygodnie. Na plantacjach pojawiły się szkodniki ‒ słodyszek rzepakowy i chowacze. Na większości pól zachwaszczenie jest niewielkie.

Plantacje buraków cukrowych są bardzo nierówne, wschody opóźnione z powodu niskich temperatur. Buraki w fazie od wschodów do 2-3 liści.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi obecnie 67,76 zł/dt, maksymalna cena to 73,00 zł/dt za 1 dt. W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 62,46 zł za 1dt pszenicy konsumpcyjnej, czyli o 8% mniej. Pszenica paszowa uzyskała cenę wyższą zaledwie o 1,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca i jest skupowana w średniej cenie 64,88 zł/dt. W ubiegłym roku średnia cena w tym okresie wynosiła 60,05 zł/dt (wzrost ceny o 8%). Jęczmień paszowy jest skupowany średnio po 59,48 zł/dt. Oznacza to wzrost ceny o ok. 2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o około 5% w stosunku do maja 2016 roku. Cena kukurydzy na ziarno to 65,67 zł/dt (wzrost o 1,5% w ciągu miesiąca). W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 61,86 zł za 1dt kukurydzy, czyli o 6% mniej.

Średnie ceny skupu żywca wołowego pozostają bez większych zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Obecnie za 1 kg młodego bydła opasowego można uzyskać 7,17 zł, maksymalna cena to 9,00 zł/kg. W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 6,83 zł/kg. Obecnie uzyskujemy o ok. 5% więcej.

Cena skupu tuczników pozostała bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 4,98 zł/kg. Maksymalnie można uzyskać 5,56 zł/kg. Ceny skupu są o 20% wyższe niż rok temu, w 2016 roku, kiedy płacono średnio 3,93 zł/kg (1,05 zł różnicy na 1 kg).

Ceny mleka bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Producenci otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych nie zmieniła się i wynosi od 1,50 do 2,50 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów nieco wzrosły (o 1,5-3%) w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale w większości są niższe o do cen zeszłorocznych.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznik 46% N – 143,89 zł/dt (wzrost ceny od ubiegłego miesiąca i do ceny z maja 2016 roku o ok. 1,5%) ,
  • polifoska 8 – 166,60 zł/dt (wzrost o 3% w stosunku do ubiegłego miesiąca i spadek ceny o 8% w stosunku do 2016 r.),
  • saletra amonowa 34% – 118,22 zł/dt (wzrost ceny od ubiegłego miesiąca o ok. 2%, ale spadek ceny o 7% w stosunku do kwietnia 2016 r.).

Młody rolnik do 26 maja

Do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014-2020. O takie wsparcie może ubiegać się osoba, która ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, musi uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć jego urządzanie nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej (SO) nie mniejszej niż 13 tysięcy euro i nie większej niż 150 tysięcy euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej – 10,56 ha, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa od krajowej - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej powierzchni gospodarstwa musi stanowić łącznie (własności beneficjenta, użytkowanie wieczyste lub dzierżawa z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST). Pozostałe 30% mogą stanowić dzierżawy od osób prywatnych.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 12 punktów.

Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%. Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Dodatkowe środki na kredyty klęskowe w 2017 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w wysokości 750 mln zł z przeznaczeniem na limity tegorocznej akcji kredytowej i 6,23 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Po tych zmianach łączna kwota środków udostępnionych bankom na udzielenie kredytów klęskowych w 2017 roku wynosi 1 mld zł, a wysokość dopłat do oprocentowania kredytów to 8,3 mln zł. Kredyty klęskowe s a dostępne w ramach linii K01 i K02, DK01 i DK02. Można ubiegać się o nie w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., BZ WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A. Zaletą kredytów klęskowych udzielanych przez banki współpracujące z ARiMR jest to, że Agencja spłaca za rolnika część należnego bankom oprocentowania.

Wypalanie traw

Przypominamy, że wypalenie traw jest zabronione, szkodliwe i niebezpieczne. Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grożą wysokie kary. Kodeks wykroczeń przewiduje nawet 5 tys. zł grzywny za wypalanie traw. Znacznie surowszą karę poniesie osoba, która podpalając trawy spowoduje zagrożenie życia i zdrowia innych ludzi albo mienia np. budynków. W tym wypadku Kodeks karny przewiduje karę więzienia od roku do 10 lat. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli stwierdzi, że rolnik wypala grunty rolne. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków , który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o 3%.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR