Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.09.2021

Pogoda

Druga połowa sierpnia była chłodna i deszczowa. Opady poprawiły nawodnienie gleby, ale też spowodowały opóźnienie prac polowych, w tym zasiewy rzepaku ozimego. W ciągu ostatniego miesiąca temperatury dzienne wahały się od 12 do 30 0C. W nocy notowano temperaturę w granicach 5-15 0C.

Żniwa, zasiewy ozime

Poprawa pogody na początku września spowodowała znaczne przyspieszenie prac w polu związane z zasiewami roślin ozimych i zakończenie żniw. Szacunkowe plony uzyskane w tym sezonie są zbliżone do plonów z ubiegłego roku. Szacujemy, że ogólny plon zbóż wynosi 57,00 dt/ha i jest porównywalny do plonu z poprzedniego roku (w 2020 roku było to 56,42 dt/ha). Szacunkowe plony dla wszystkich rodzajów zbóż są także porównywalne do ubiegłorocznych. Jęczmień ozimy plonował na poziomie 60 dt/ha, dla pszenicy ozimej jest to 63 dt/ha, pszenicy jarej 52 dt/ha, pszenżyta ozimego 50 dt/ha. W tym roku rolnicy uzyskali (podobnie jak rok temu) średnio 32 dt/ha rzepaku. Zaawansowanie zasiewów rzepaku ozimego na dzień 9 września wynosiło 80%, posiano 13% planowanej powierzchni zbóż ozimych. Najwyższe było zaawansowanie zasiewów jęczmienia ozimego (18%) i pszenicy ozimej (14%). Pozostałe oziminy posiano zaledwie na 10% zaplanowanej powierzchni.

 • Rośliny okopowe

Trwa zbiór ziemniaków, szacunkowy plon to 236 dt/ha. Łęty są już zaschnięte, rośliny zakończyły wegetację. Na plantacjach występuje wtórne zachwaszczenie. Buraki cukrowe znajdują się w fazie wzrostu korzenia. Zaobserwowano porażenie chwościkiem. Występuje wtórne zachwaszczenie pól, głównie chwastnicą i lebiodą. Rozpoczęła się kampania buraczana, trwają odbiory, zgodnie z harmonogramem. Szacowany plon buraków cukrowych to 550 dt/ha.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu są znacznie wyższe niż rok temu (25-30%) i wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem (o ok. 10%). Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi 95,56 zł/dt (cena wzrosła o 11% w ciągu miesiąca). W skupie można uzyskać maksymalnie 105,00 zł/dt. Rok temu średnia cena pszenicy konsumpcyjnej była o 28% niższa niż obecnie i wynosiła 68,90 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana średnio po 87,91 zł/dt. Cena jest wyższa od ubiegłorocznej o 25%, kiedy uzyskiwano średnio 65,47 zł/dt. Jęczmień paszowy osiąga średnią cenę skupu wyższą o 12% niż miesiąc temu i wynosi 78,14 zł/dt (wzrost ceny w ciągu roku o 27%). Cena skupu rzepaku jest wyższa o 32% niż rok temu. Średnio jest to 242,44 zł/dt (wzrost o 2% w porównaniu do sierpnia tego roku).

Średnie ceny skupu żywca nadal są niskie, nie zmieniły się od ubiegłego miesiąca. Młode bydło opasowe jest skupowane średnio po 7,48 zł/kg (maksymalnie można uzyskać 10,5 zł/kg). W porównaniu z ubiegłym rokiem cena wzrosła o około 12%, hodowcy sprzedawali opasy średnio po 6,58 zł/kg. Nadal utrzymuje się niska cena skupu tuczników. Średnio to 4,45 zł/kg, maksymalnie rolnicy otrzymują 5,50 zł/kg. Ceny są niższe o 10% niż rok temu, wtedy średnia wynosiła 4,92 zł/kg.

Cena skupu mleka to od 1,00 do 1,80 zł/l. Średnia cena skupu to 1,37 zł/l (bez zmian w porównaniu do zeszłego miesiąca i roku). Cena za mleko płacona przez odbiorców indywidualnych wynosi średnio 2,48 zł/l, maksymalnie można uzyskać 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Ceny nawozów są znacznie wyższe niż rok temu i nadal rosną.

 • mocznik 46% N – 207,40 zł/dt (cena wzrosła w stosunku do ubiegłego miesiąca o 3% i o 32% w porównaniu do ubiegłego roku),
 • polifoska 8 – 223,60 zł/dt (cena wzrosła o 5% od ubiegłego miesiąca i o 23% od ubiegłego roku),
 • saletra amonowa 34% – 147,09 zł/dt (cena wzrosła o 6% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i jest wyższa o 25% niż w 2021 roku).

Ceny materiału siewnego:

 • jęczmień ozimy 170,00-280,00 zł/dt,
 • pszenica ozima 180,00-300,00 zł/dt,
 • pszenżyto ozime 180,00-240,00 zł/dt,
 • żyto ozime 195,00-275,00 zł/dt,
 • rzepak ozimy 450,00-1500,00 zł/js.

Pomoc dla producentów świń

Do 30 listopada producenci, którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń z siedziby stada tego producenta w okresie obejmującym kwartalne okresy sprzedaży świń, od IV kwartału 2020 roku, w których producent świń uzyskał obniżone dochody.

Kwota pomocy wyrównującej obniżony dochód producenta ze sprzedaży świń z siedziby stada stanowi różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych w kwartale wskazanym we wniosku i średniej ceny sprzedaży świń, uzyskanej w tym kwartale, a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w:

 • kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie albo
 • ciągu trzech lat z okresu pięcioletniego poprzedzającego rok, którego kwartał został objęty tym wnioskiem, i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości utraconego dochodu.

W przypadku, gdy różnica między liczbą świń sprzedanych w kwartale, za który jest składany wniosek, a liczbą świń sprzedanych w kwartale, w odniesieniu do którego jest obliczana wysokość pomocy przekracza 10% większej z tych liczb, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się mniejszą liczbę sprzedanych świń powiększoną o 10%.

Wysokość pomocy to suma kwot obniżonego dochodu w poszczególnych kwartałach objętych wnioskiem. Jeżeli producent świń utrzymuje świnie w danej siedzibie stada krócej niż trzy lata przed złożeniem wniosku, do obliczenia wysokości pomocy przyjmuje się średnią liczbę sprzedanych świń od dnia rozpoczęcia utrzymywania świń do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Aplikacja eWop

ARiMR uruchomiła aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Od 31 sierpnia nie trzeba już wypełniać wniosku o płatność z PROW 2014-2020 w wersji papierowej i poświęcać czas na wizytę w placówce ARiMR, by go złożyć, czy na poczcie, by go wysłać. Wystarczy wypełnić na komputerze elektroniczny wniosek o płatność i przesłać go do Agencji korzystając z internetowej aplikacji eWoP.

To cyfrowe rozwiązanie usprawnia proces weryfikacji dokumentów, zapewnia efektywną i szybką komunikację między beneficjentem a Agencją, co ma przyspieszyć wypłatę środków. Elektroniczne wnioski o płatność można składać w ramach następujących działań:

 • 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,
 • 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,
 • 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
 • 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
 • 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,
 • 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
 • 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw,
 • 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Źródła: meldunki PZDR oraz informacje ARiMR
Sylwia Kędzierska DODR