Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 10.04.2017

Po łagodnej zimie w ostatnim miesiącu nie wystąpiły znaczne okresy oziębienia. Pogoda w  większości sprzyjała rozwojowi roślin. Temperatury w dzień wzrosły, wynosiły od 5 oC do nawet 22 oC. Temperatury w nocy wahały się  między 0oC, a 10oC. Miejscami chłodniejsze noce z lekkimi przymrozkami do -2 oC. Od 13 marca do 10 kwietnia w rejonie Dzierżoniowa wystąpiło 8 dni z opadami. Łącznie spadło 42 mm opadów deszczu i gradu.

Stan upraw

W połowie kwietnia trwa sezon zasiewów zbóż jarych (stan zaawansowania na terenie województwa wynosi już ok. 74%). Zboża ozime są w fazie pełni krzewienia do fazy pierwszego kolanka. W tym roku zboża ozime krzewiły się słabej, nawet plantacje na których zastosowano zabieg rozkrzewiający są rzadsze niż w ubiegłych latach. Rolnicy wykonują zabieg dokarmiania roślin drugą dawką azotu.

Zboża jare, w zależności od terminu siewu, w połowie miesiąca znajdują się w fazie od szpilkowania do fazy dwóch liści. Na części plantacji widać objawy chorób grzybowych. Rolnicy wykonują zabiegi zwalczania chwastów w zbożach ozimych.

Większość plantacji rzepaku dobrze przezimowała i znajduje się na początku fazy zwartego pąka. Część najsłabszych plantacji przeorano i posiano rzepak jary. Rzepak ozimy jest w fazie silnego wzrostu, plantacje w większości w bardzo dobrej kondycji. Na plantacjach pojawiły się szkodniki słodyszek rzepakowy i chowacze. Na większości pól zachwaszczenie jest niewielkie.

 • Rolnicy sadzą ziemniaki

Rolnicy sadzą ziemniaki (zaawansowanie sadzenia wynosi ok. 19% powierzchni plantacji). Zaawansowanie zasiewów buraków cukrowych wynosi prawie 20%. Rolnicy przygotowują pola pod siew kukurydzy.

Śliwy, morele, brzoskwinie są w fazie od początku do pełni kwitnienia. Jabłonie, grusze, czereśnie w fazie pąków. Na plantacjach truskawek trwają prace pielęgnacyjne. Plantacje są dość mocno zachwaszczone.

Sytuacja na rynkach skupu

Ceny skupu nie uległy większym zmianom w stosunku do poprzedniego miesiąca. Średnia cena sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej wynosi obecnie 66,67 zł/dt, maksymalna cena to 73,00 zł/dt za 1 dt. W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 62,06 zł za 1dt pszenicy konsumpcyjnej, czyli o 7% mniej niż dziś. Pszenica paszowa jest skupowana w średniej cenie 63,86 zł/dt, natomiast w zeszłym roku średnia cena w tym okresie wynosiła 58,81 zł/dt (wzrost ceny o 8,6%).

W kwietniu średnia cena skupu jęczmienia paszowego wynosi 58,57 zł/dt ‒ wzrost ceny o ok. 2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o około 6% w stosunku do 2016 roku. Cena kukurydzy na ziarno to 64,75 zł/dt (wzrost o 2% w ciągu miesiąca). W ubiegłym roku rolnik otrzymywał średnio 62,10 zł za 1dt kukurydzy, czyli o 4% mniej.

Średnia cena skupu żywca wołowego pozostaje bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca. Obecnie za 1 kg młodego bydła opasowego można uzyskać 7,01 zł, maksymalna cena to 8,20 zł/kg. W ubiegłym roku cena żywca wynosiła średnio 6,78 zł/kg czyli o ok. 3 % mniej.

Cena skupu tuczników wzrosła o ok. 6 % w stosunku do poprzedniego miesiąca i wynosi 4,97 zł/kg, maksymalnie można uzyskać 5,30 zł/kg. Ceny skupu są wyższe niż w kwietniu 2016 roku o 1,09 zł/kg, kiedy płacono średnio 3,88 zł/kg.

Ceny mleka nie zmieniły się w ciągu miesiąca. Producenci otrzymują od podmiotów skupujących od 0,85 zł/l do maksymalnie 1,50 zł/l. Cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych nie zmieniła się i wynosi około 1,91 zł/l, maksymalną ceną jest 3,00 zł/l.

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełen asortyment środków ochrony i nawozów. Ceny nawozów bez większych zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, lecz są niższe od cen zeszłorocznych.

Średnie ceny nawozów wynoszą:

 • mocznik 46% N – 141,77 zł/dt (cena bez zmian do ubiegłego miesiąca i bez zmian do ceny z kwietnia roku 2016)
 • polifoska 8 – 162,23 zł/dt (wzrost o 3% w stosunku do ubiegłego miesiąca i spadek ceny o 11% w stosunku do 2016 r.)
 • saletra amonowa 34% – 116,09 zł/dt (cena bez zmian do ubiegłego miesiąca, ale spadek ceny o 10% w stosunku do kwietnia 2016 r.)

Ceny materiału siewnego kształtują się na następującym poziomie:

 • jęczmień jary 160,00 – 200,00 zł/dt, (w 2016 roku 160,00-197,00 zł/dt),
 • pszenica jarej 170,00 – 215,00 zł/dt, (w 2016 roku 160,00-202,65 zł/dt),
 • pszenżyto jare 162,75 – 190,00 zł/dt, (w 2016 roku 170,00-195,0 zł/dt),
 • owies 160,00 – 190,00 zł/dt, (w 2015 roku 155,00-189,0 zł/dt,),
 • żyto jare 170,00 – 185,00 zł/dt, (w 2015 roku 160,00-189,00 zł,/dt).

Wypalanie traw

Przypominamy, że wypalenie traw jest zabronione, szkodliwe i niebezpieczne. Ustawa o ochronie przyrody i o lasach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych. Za nieprzestrzeganie tych zakazów grożą wysokie kary. Kodeks wykroczeń przewiduje nawet 5 tys. zł grzywny za wypalanie traw.

Znacznie surowszą karę poniesie osoba, która podpalając trawy spowoduje zagrożenie życia i zdrowia innych ludzi albo mienia np. budynków. W tym wypadku Kodeks karny przewiduje karę więzienia od roku do 10 lat. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również może nakładać dotkliwe kary finansowe, jeśli stwierdzi, że rolnik wypala grunty rolne. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków , który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o 3%.

Dopłatowe miliardy

Do 10 kwietnia 2017 r. ARiMR wypłaciła 12,83 mld zł w ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok. Maksymalna łączna kwota na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 r. wynosi 14,81 mld zł. Wypłacono również 1,07 mld zł w ramach płatności ONW oraz 418 mln zł tytułem płatności rolnośrodowiskowych. Łącznie zatem w ramach płatności obszarowych za 2016 rok (dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 - 2020) do 10 kwietnia do rolników trafiło 14,32 mld zł. Realizacja dopłat rozpoczęła się 17 października 2016 roku od wypłaty zaliczek. Otrzymali je wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania dopłat bezpośrednich za 2016 r., a kontrola administracyjna ich wniosków zakończyła się pozytywnie. Zaliczki w wysokości 70 proc. należnych rolnikom płatności wypłacane były do 30 listopada 2016 r. Od 1 grudnia ARiMR realizuje płatności końcowe. Na ich wypłatę zgodnie z prawem Agencja ma czas do końca czerwca 2017 r.

Siedem banków w akcji kredytowej

ARiMR przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów, planowanych do udzielenia w pierwszym półroczu 2017 r.

Na pierwsze półrocze tego roku Agencja przyznała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 5,3 mln zł. Przewiduje się, że powyższe limity dopłat pozwolą udzielić bankom w I półroczu br. kredyty inwestycyjne w łącznej wysokości 698 mln zł.

Limity środków otrzymało 7 central banków współpracujących: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Pekao S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank Ochrony Środowiska S.A.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

 • RR ‒ kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
 • Z ‒ kredyty na zakup użytków rolnych,
 • PR ‒kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Agencja przyznała bankom limity dopłat do nowych kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych (linia kredytowa ZC) w wysokości 7,2 mln zł. Przewiduje się, że limity dopłat pozwolą udzielić bankom kredyty w łącznej wysokości 375,0 mln zł. Kredyty z linii ZC będą udzielane do 30 kwietnia 2017 r. Podmioty zainteresowane zaciągnięciem kredytów preferencyjnych mogą składać w bankach współpracujących wnioski kredytowe.

Limity środków otrzymały 3 centrale banków współpracujących: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A.,

źródła: meldunki PZD oraz informacje ARiMR
Teresa Czaja DODR