Opis projektu

 

Projekt „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” platformą transgranicznej wymiany wiedzy i doświadczeń

 

W dniu 8 września 2010 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska” realizowanego wspólnie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, któremu przypadła rola Partnera Wiodącego oraz dwie instytucje partnerskie z Saksonii: Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii oraz EkoConnect - Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy, organizację użyteczności publicznej, zajmującą się wymianą informacji, wiedzy oraz doświadczeń, jak również organizacją spotkań dla zainteresowanych problematyką rolnictwa ekologicznego z Europy Zachodniej i Wschodniej.
Projekt opracowany został w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, cel - Europejska Współpraca Terytorialna, oś priorytetowa Rozwój Transgraniczny i realizowany będzie od września 2010 do czerwca 2012. Finansowanie projektu zapewnia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Program określa ściśle obszar podlegający wsparciu, którym w przedmiotowym projekcie są powiaty: jeleniogórski, świdnicki, kłodzki i wałbrzyski, natomiast po stronie niemieckiej powiat wiejski Görlitz i właśnie na tych terenach prowadzone będą działania projektowe.
Współpraca transgraniczna na obszarze wsparcia ma już długoletnią tradycję. Podstawowym dokumentem dla współpracy w regionie przygranicznym jest wspólna deklaracja Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz premiera Wolnego Kraju Związkowego Saksonia z dnia 17 września 1999 r. o współpracy obydwu regionów.
Od tej pory osiągnięto wyraźne postępy m.in. w wyniku wdrażania ściśle powiązanych z sobą Programów Phare Cross-Border-Cooperation oraz Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Saksonia - Dolny Śląsk 2000-2006. Pomimo to osiągnięty stan współpracy pomiędzy podmiotami i instytucjami z Saksonii i Dolnego Śląska na wielu polach działania wymaga dalszego rozwinięcia. Realizowany obecnie Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 kontynuuje działania przyczyniające się do zacieśnienia istniejącej już współpracy, jak również daje możliwość jej rozszerzenia na inne dziedziny i podmioty z Dolnego Śląska i Saksonii. Jest to bardzo istotne biorąc pod uwagę istniejące dysproporcje w rozwoju terenów przygranicznych obszaru wsparcia zamieszkałych w większej części przez ludność wiejską.
Wspólny projekt realizowany przez instytucje Dolnego Śląska i Saksonii ma na celu poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy zniwelować te różnice i doprowadzić do powstania stałej współpracy w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska realizując wymogi Wspólnej Polityki Rolnej związane z zasadami zrównoważonego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich.
Przedmiotem projektu jest stworzenie tzw. „Dolnośląsko-Saksońskiej Akademii Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która będzie skupiać instytucje, organizacje pozarządowe oraz inne grupy związane z rolnictwem i ochroną środowiska, które działają na terenie przygranicznym. Organizowane przez partnerów konferencje, seminaria i wyjazdy studyjne w regionie objętym wsparciem zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, będą platformą wymiany doświadczeń, tworzenia i rozbudowy współpracy, nawiązywania kontaktów w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska. Dzięki uczestnictwu specjalistów i ekspertów z obszarów wsparcia po obu stronach granicy możliwe będzie wzajemne poznanie sytuacji w przedmiotowych sektorach oraz znalezienie wspólnych rozwiązań, które przyczynią się do eliminacji negatywnych tendencji na przygranicznych obszarach wsparcia.
Do poszczególnych spotkań przygotowane zostaną materiały informacyjne i promocyjne w dwóch językach – polskim i niemieckim. Przewiduje się również opracowanie ulotek i broszur na temat rolnictwa i ochrony środowiska. W ramach projektu będzie utworzona strona internetowa, a informacje z przebiegu projektu umieszczane będą cyklicznie w prasie branżowej.
Beneficjentami projektu będą rolnicy, przedstawiciele branży rolno-spożywczej, organizacji i instytucji rolniczych, naukowych, administracji, doradcy rolni. Przewiduje się, że w każdej z organizowanych konferencji uczestniczyć będzie po 100 osób; seminariach i wyjazdach studyjnych po 30 osób.
Projekt promował będzie rolnictwo przyjazne dla środowiska, a współpraca instytucji i organizacji rolniczych zmierzać będzie do wspólnych działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Zdobyte nowe doświadczenia i wiedza pozwolą na zastosowanie nowych technologii, których wykorzystanie przyczyni się do podniesienia poziomu rozwoju obszarów wiejskich. Wyniki ankiet przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu pozwolą zdefiniować słabe i mocne strony obu regionów przygranicznych, a co za tym idzie znaleźć wspólne rozwiązania występujących tam problemów.
Partnerami projektu są instytucje współpracujące wcześniej ze sobą w ramach innych programów oraz wspólnych oświadczeń o współpracy. Zaangażowanie tych stron w projekt zacieśni istniejące kontakty, natomiast włączenie przedstawicieli innych instytucji, zarówno z Dolnego Śląska jak i Saksonii, przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów. Przewiduje się również, że uczestnictwo w projekcie rolników polskich i niemieckich zaowocuje nawiązaniem bezpośredniej współpracy i trwałych kontaktów w przyszłości.
Projekt poprzez bezpośrednie spotkania da możliwość nie tylko wymiany doświadczeń i wiedzy, ale również wzajemnego poznania regionu, kultury, języka, zwyczajów i tradycji.

Ewa Gloc