Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację warsztatów oraz wyjazdu studyjnego w ramach Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu wrocławskiego”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Celem operacji jest wypracowanie wspólnych, innowacyjnych rozwiązań dotyczących gospodarowania zasobami wodny w rolnictwie. Wspólnie podjęte inicjatywy w ramach przeprowadzonych projektów będą skutkowały powstaniem zbioru dobrych praktyk w zakresie działań wodnych na terenach rolniczych. A praktyki te – powszechnie stosowane – wpłyną w istotny sposób na rozwój inwestycji wodnych na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego. Dodatkowo wypracowanie, podczas dwudniowych warsztatów i wyjazdu studyjnego, innowacyjnych rozwiązań w zakresie racjonalnej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego, a także wymiana wiedzy, doświadczeń pomiędzy specjalistami z dziedziny hydrologii w rolnictwie, meteorologii, inżynierii i ochrony środowiska oraz przedstawicielami doradztwa rolniczego pełniącymi funkcję koordynatorów ds. SIR, zajmującymi się Lokalnymi Partnerstwami ds. Wody w województwie dolnośląskim.


Efektem realizacji operacji będzie udział w ww. operacji 30 osób.