Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację warsztatów oraz wydanie broszury nt. tradycyjnych odmian sadowniczych”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Celem operacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zdobycie lub podniesienie wiedzy nt. zachowania różnorodności genetycznej roślin, poprzez wprowadzanie tradycyjnych odmian w dolnośląskich sadach, a także rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie wspólnych innowacyjnych rozwiązań, związanych z wprowadzaniem dawnych odmian sadowniczych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. Dodatkowo również budowanie świadomości konsumenckiej w zakresie wytwarzania produktów wysokiej jakości, dzięki ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin. Opracowana zaś broszura stanowić będzie przewodnik po tradycyjnych odmianach sadowniczych z Dolnego Śląska, co umożliwi uczestnikom utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy zdobytej podczas warsztatów, a także dotarcie do szerszej grupy osób związanej z sadownictwem.

Efektem realizacji operacji będzie udział w warsztatach 15 osób i druk broszury o łącznym nakładzie 1 000 egzemplarzy.