Nowe warunki techniczne dla instalacji biogazowych, zbiorniki na poferment oraz odchody zwierzęce

Od 25 maja 2013 r. uległy zmianie przepisy dot. projektowania, budowy i sposobu użytkowania budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia z uwagi na zapylenie, zapach lub wydzielanie substancji toksycznych, takie jak:

 • zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce (gnojówkę i gnojowicę),
 • płyty do składowania obornika,
 • silosy na kiszonkę,
 • silosy na zboże i pasze,
 • komory fermentacyjne biogazowi rolniczych,
 • zbiorniki biogazu rolniczego.

 

Zmiany podyktowane zostały względami bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym i generalnie dotyczą usytuowania budowli rolniczych na działce budowlanej w stosunku do:

 • pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich,
 • granic działki sąsiedniej,
 • magazynów środków spożywczych oraz obiektów budowlanych służących przetwarzaniu art. Rolno-spożywczych,
 • budynków magazynowych na pasze lub ziarno,
 • silosów na zboże lub pasze,
 • silosów na kiszonkę

 

Zmiany dotyczą m.in. odległości urządzeń do przechowywania odchodów zwierzęcych od innych budynków i budowli.
W szczególny sposób przepisy odnoszą się do instalacji biogazowych, doprecyzowując takie obszary, jak:

 • materiały z jakich powinny być wykonane niskociśnieniowe zbiorniki do wytwarzania biogazu rolniczego,
 • wykonanie izolacji cieplnej komór i przewodów biogazu rolniczego,
 • konieczność zabezpieczenia elektrostatycznego komór i instalacji gazowych,
 • wykonanie wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych,
 • izolacyjność wodna skarp i dna ziemnego zbiorników na poferment,
 • wyznaczenie stref bezpieczeństwa przed zagrożeniem wybuchem dla poszczególnych części instalacji,
 • obowiązek oznaczenia i zabezpieczenia instalacji służących do otrzymywania biogazu.

 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 25 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, zostało opublikowane w Dz. U. z 2013 roku poz. 472. Nowe przepisy nie mają zastosowania do postępowań o warunkach technicznych zabudowy, wszczętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów oraz do budowli rolniczych dla których została już wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych.

Ryszard Targosz