Informacja o zmianie pozycji sektorów mięsa i mleka na rynkach ASEAN w okresie po 1 stycznia 2016. Wpływ ułatwień wymiany handlowej – z uwzględnieniem ograniczeń roli Singapuru na rzecz największych rynków.

Dochody sektora mięsa niezwykle narastające w skali roku – na poziomie dwa i pół razy; w mleczarskim – stabilne, z dużymi zmianami źródeł dochodów.

Wprowadzone – od Nowego Roku 2016 – ułatwienia wymiany handlowej z ASEAN dawały istotne, nowe możliwości zwiększenia dochodów polskiej gospodarki z tego olbrzymiego, szybko rozwijającego się rynku. O ile jeszcze gospodarka, jako całość wykorzystywała je umiarkowanie, czy nawet słabo – poziom 1,60-1,61% światowych obrotów, 2016 (1,79-1,80% rok wcześniej) i 1,52-1,53% w 2017 roku (do lipca) – to już branże mleczarska, ale w szczególności mięsna – spożytkowały nowe możliwości. Pierwsza – w bardzo trudnym dla siebie roku 2016 – nie straciła na rynku ASEAN w strukturze dochodów; natomiast druga – ogromnie zyskała.

SPECYFICZNE ZMIANY W OBROTACH – TAKŻE BRANŻ MLECZNEJ I MIĘSNEJ

Dominująca, przed wprowadzenia nowych regulacji wymiany, pozycja Singapuru (26,63% całości polskich obrotów z ASEAN w 2015 roku) – bardzo mocno osłabła (tylko 20,46% obrotów w 2016). Z racji pozycji na liście światowych reeksporterów tego kraju - to szczegół istotny, którego trudno nie wiązać z tendencją wzrostu niezależności gospodarczej Polski ostatnich 2 lat i towarzyszącymi temu zmianami kierunków powiązań handlowych. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w dochodzie bilansowym – zarówno sektora mleka: spadek 70,71%, w 2016 – wobec poprzedniego (przejście na pozycję podrzędną – słabszą nawet od kambodżańskiej w dochodach polskiego sektora mleka), jak również mięsnego: nie tylko pogorszenie wyniku, ale nawet minimalnie ujemny bilans. Dotychczas w roku 2017 (do lipca) odnotowano dalsze umacnianie ww. tendencji – spadek obrotów o 42,37%.

Jednocześnie imponująco rośnie rola wielkiego rynku wietnamskiego – 24,57% obrotów z ASEAN, w 2015 i już 29,37% w roku 2016. W bieżącym roku (do lipca) odnotowano dalsze umacnianie ww. tendencji: wzrost obrotów 9,27%. Szczególna rola w kreowaniu opisanych zmian przypada branży mięsnej.

Jak dotąd podobnych zmian nie obserwujemy na rynku największym – indonezyjskim; choć – po małym spadku udziału w obrotach w ubiegłym roku – w roku 2017 mamy 5,21% wzrostu. Rynku indonezyjskiego nie wiążemy dotąd z dochodami branży mięsnej; mlecznej – tak, choć niższymi niż na wietnamskim.

Zmiany z początku roku 2016, związane z wprowadzeniem nowych regulacji wymiany przyniosły też wielkie korzyści w powiązaniach z Tajlandią (7,96 i 15,19% wzrostu wymiany odpowiednio w latach 2016 i 2017). Rynek tajski wiążemy zarówno z rosnącymi dochodami branży mlecznej (te są naprawdę duże), jak i mięsnej (dotąd skromne). W obrotach z Malezją zmiany na lepsze łączą się z dopiero rokiem bieżącym; choć w 2016 istotna była poprawa dochodów branży mięsnej. Mimo iż rola powiązań z Filipinami jest ciągle słabsza – wprowadzenie nowych regulacji wymiany wniosło tu najbardziej jednoznaczne, pozytywne zmiany – widoczne też w sektorach mleka i mięsnym (tutaj zwłaszcza). O szczegółach dla obu ww. branż – w punktach następnych i tabelach.

 

STAN DOCHODÓW BRANŻY MLECZNEJ Z RYNKÓW ASEAN

Pierwszy rok od wprowadzenia nowych regulacji wymiany na rynku ASEAN zbiegł się w czasie z okresem słabszych wyników sektora mleka na całym rynku światowym – tak więc słabszy wynik bilansowy odnotowano i tutaj. Było to zmniejszenie 18,44%; niemniej poziom dochodów z rynku ASEAN (10-11% światowego) – został niemal zachowany (1,26% mniej, w strukturze). Prezentacja wyników na ważniejszych rynkach pozwala dostrzec:

1/ opisane wcześniej – uszczuplenie roli Singapuru, na rzecz (ogólnie) pozostałych krajów ASEAN – w uproszczeniu branych za rynki docelowe,

2/ imponujące wzrosty dochodów na rynkach tajskim i kambodżańskim, a znaczące (realia 2016) – na filipińskim,

3/ nieco słabsze wyniki na rynku indonezyjskim,

4/ zdecydowanie słabe – na wietnamskim, a zwłaszcza malezyjskim.

 

STAN DOCHODÓW BRANŻY MIĘSNEJ Z RYNKÓW ASEAN

Tu z kolei – pierwszy rok od wprowadzenia nowych regulacji wymiany na rynku ASEAN przyniósł jednoznaczne zmiany in plus; i to zmiany o imponujących rozmiarach. Nim o nich – trzeba wpierw uświadomić sobie skalę dochodów sektora mięsa na rynku ASEAN; na tle branży mlecznej – kilka razy mniejszą. To co się zmieniło w dochodach, sektora mięsa, w 2016 roku – można następująco wypunktować:

1/ zwielokrotnienie obecności na rynku filipińskim,

2/ ogromne wzrosty dochodów na trzech kolejnych rynkach – wietnamskim, malezyjskim i tajskim. 

 

Dochody bilansowe, 2016 z sześciu pozostałych rynków były tak minimalne, że w zestawieniu je w całości pominięto. Czy to ogromna rezerwa na przyszłość? – Czas pokaże.

Na tle roku poprzedniego – w 2016 dochód bilansowy branży mięsnej na rynku ASEAN wzrósł o 161,82%. Wciąż jednak jest mały – stanowiąc tylko 1,44% dochodu sektora mięsa na światowym rynku. Ponieważ jednak dochód bilansowy branży mięsnej na rynku światowym jest dużo wyższy, w zestawieniu z mleczarską – przewaga dochodów sektora mleka nad mięsnym, na rynku ASEAN – nie jest tak duża; wynosi około 42mln USD.

Jak widać – choćby z tempa wzrostu, 2016 – rezerwy dochodów z rynku ASEAN są ogromne dla polskiego sektora mięsa. Czy zostaną wykorzystane w bieżącym roku i następnych – tego jak dotąd nie wiemy.

Patrząc na zmiany, 2017 w polskim sektorze mleka – również tutaj należy oczekiwać przełamania tendencji roku poprzedniego; wzrostu dochodów z rynku ASEAN w skali roku. Zwłaszcza iż ogólne tendencje, na tym etapie roku 2017 – pozwalają spodziewać się tego.