Czy budowa altany, wiaty, oranżerii czy budynku gospodarczego wymaga zgłoszenia i pozwolenia na budowę?

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, a dokładnie Art.29 tej Ustawy określa jakie obiekty należy zgłaszać i na budowę jakich obiektów należy mieć pozwolenie organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga, potrzebne jest natomiast zgłoszenie budowy obiektów:

 • wolno stojących: 
  • parterowych budynków gospodarczych, 
  • garaży, 
  • wiat – o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • przydomowych: 
  • ganków, 
  • oranżerii (ogrodów zimowych) – o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki

Zgłoszenia dokonuje się organowi administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu albo wojewoda). W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Jeśli tego nie zrobi można przystąpić do wykonywania robót budowlanych.

Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia nie wymagają:

 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, usytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki,
 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 471).