PROW

PROW 2014-2020

12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła polską wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, głównie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

PROW 2014 -2020 Realizuje unijną strategię „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” zgodnie z podpisaną  Umową Partnerstwa.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym  i leśnym.
  6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (w tym: 8,6  mld euro z budżetu UE (EFRROW) i 4,9  mld euro wkładu krajowego).

W ramach PROW 2014-2020 w naszym kraju będzie realizowanych łącznie 15 działań.

Środki będą kierowane na: działalność rolniczą zgodną z ochrona klimatu i środowiska, na przeprowadzenie zmian strukturalnych na wsi, zwiększenie konkurencyjności i rentowności gospodarstw rolnych, na wzmocnienie powiązań rolnika z przetwórcą i handlem w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i jej atrakcyjności. Fundusze z nowego PROW  wspomogą również rozwój usług poza rolniczych w celu stworzenia miejsc pracy i podniesie

Przekierowanie do stron instytucji wdrażających Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla następujących działań:

  1. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” (w osi 1)
  2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” (w osi 3)
  3. Odnowa i rozwój wsi” (w osi 3)
  4. Oś 4 "Leader": działania: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”