Od marca rosną emerytury i renty z KRUS

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych w 2023 roku polega na pomnożeniu  kwoty emerytury podstawowej, która od 1 marca wynosi 1 429,60 zł, przez wskaźniki wymiaru ustalone indywidualnie dla każdego świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej). Kwota podwyżki świadczenia nie może być niższa niż 250 zł. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2023 r. – 1 588,44 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do tej kwoty.

Do wysokości 1 588,44 zł nie zostaną podwyższone:

 • świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem dodatkowych przychodów np. z tytułu zatrudnienia,
 • emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
 • emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Do 1 588,44 zł – wzrasta też kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Ponownie obliczone zostaną też:

 • świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym – nie może przekroczyć 2 157,80 zł miesięcznie, 
 • świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, 
 • łączna kwota emerytury lub renty rolniczej (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) oraz świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem wyrównawczym nie może przekroczyć 3 046,29 zł miesięcznie.

Rosną również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent:

 • dodatek pielęgnacyjny – wyniesie 294 zł 39 gr,
 • dodatek dla inwalidy wojennego, uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej  egzystencji – 441 zł 59 gr,
 • dodatek kombatancki – 294 zł 39 gr,
 • dodatek za tajne nauczanie – 294 zł 39 gr,
 • ryczałt energetyczny – 255 zł 17 gr,
 • dodatek kompensacyjny – 44 zł 16 gr,
 • dodatek dla sieroty zupełnej – 553 zł 30 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 294 zł 39 gr,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 294 zł 39 gr,
 • dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 1 127 zł 12 gr. 

Decyzje wysłane w kwietniu

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca  (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu wraz z decyzjami dotyczącymi przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent zostanie objętych około 1 mln emerytów i rencistów.

Więcej informacji na temat waloryzacji emerytur i rent można znaleźć na stronie internetowej: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/waloryzacja-emerytur-i-rent-rolniczych lub w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Źródła:
Podstawa prawna – art. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r., poz. 337) i art. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2461)

KRUS