Zdrowotność roślin

WYMOGI dotyczą wszystkich rolników!

  • Stosuje się tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu.
  • Środki ochrony roślin stosuje się wyłącznie zgodnie z etykietą stosowania oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.
  • Środki ochrony roślin przechowuje się zgodnie z zaleceniami zawartymi na etykiecie.
  • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.
  • Osoba wykonująca zabiegi środkami ochrony roślin posiada aktualne
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

- w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub
- w zakresie integrowanej produkcji roślin lub
- w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub
- ukończyła, nie wcześniej niż 5 lat, przed wykonywaniem zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin, szkolenie wymagane  w innym państwie członkowskim, lub w państwie będącym stroną   umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie  przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone  dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny  dokument wydany na podstawie  przepisów obowiązujących  w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do   wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin                   
- lub posiada inne uprawnienia.

  • Należy prowadzić ewidencję zbiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin.


Opracowano na podstawie materiałów ARiMR:
Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance) – Wykaz norm i wymogów obowiązujących od 2015 r. oraz zazielenienie WPR.

Ewa Grzyś
Dz.SPRSJiD