zdrowie ludzi - bezpieczeństwo żywności i pasz

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I PASZ

Wprowadzenie Wymogów Wzajemnej Zgodności wynika z przepisów Unii Europejskiej jednakowych we wszystkich państwach członkowskich. Dzięki nim każdy produkt żywnościowy wyprodukowany na terenie Wspólnoty powinien być takiej samej jakości.
Bezpieczeństwo żywności może być zapewnione tylko poprzez przestrzeganie na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności i pasz wszystkich obowiązujących wymogów w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
Żywność uznana za niebezpieczną nie może być wprowadzana na rynek. Producenci żywności, uczestniczący w poszczególnych etapach produkcji, przetwarzania lub dystrybucji, muszą zapewnić zgodność tej żywności z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności. Wymogi wzajemnej zgodności mają zastosowanie tylko do produkcji podstawowej. Produkcja podstawowa oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę, w tym zbiory produktów roślinnych, dojenie i chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.


Wymogi wzajemnej zgodności obejmują kwestie:

 • bezpieczeństwa żywności,
 • higieny produkcji, produktów pochodzenia roślinnego,
 • higieny produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • wymagań weterynaryjnych dla gospodarstw produkujących mleko przeznaczone do obrotu w zakresie:

        - statusu zdrowotnego zwierząt,
        - higieny w gospodarstwie,
        - higieny pomieszczeń i wyposażenia,
        - higieny podczas udoju i składowania,

 • wymagań przy produkcji jaj.

BEZPIECZEŃSTWO PASZ
Podmiotem działającym na rynku pasz jest każdy, kto wprowadza pasze na rynek, co oznacza posiadanie pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie, oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania.
W każdym gospodarstwie bardzo ważne jest prowadzenie dokumentacji i zapisów dotyczących produkcji pasz, które pozwalają zidentyfikować pochodzenie produktu oraz umożliwiają sprawdzenie, czy pasza bądź surowce wytworzone w gospodarstwie, przeznaczone do dalszego przetwórstwa, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa pasz dotyczą:
wszystkich produkujących, skarmiających zwierzęta i sprzedających pasze:

 • dokonanie zgłoszenia (rejestracji/zatwierdzenia) prowadzonej działalności w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu i dystrybucji pasz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,
 • konieczność uwzględniania wyników wszelkich przeprowadzonych analiz próbek istotnych dla bezpieczeństwa pasz.

posiadaczy zwierząt zaopatrujących się w pasze:

 • stosowanie w żywieniu zwierząt pasz pochodzących wyłącznie z zakładów zarejestrowanych lub zatwierdzonych,

wszystkich produkujących, stosujących pasze do żywienia zwierząt i sprzedających pasze:

 • zakaz wprowadzania na rynek oraz żywienia paszą niebezpieczną oraz zawierającą pozostałości pestycydów przekraczających najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) ustanowione prawem,
 • zapewnienie identyfikowalności pasz oraz komponentów przeznaczonych do dodania do pasz (w tym poprzez posiadania odpowiedniej dokumentacji) dostarczonych rolnikowi oraz tych, które rolnik dostarczył do innych przedsiębiorstw.
 • wycofanie z rynku pasz wyprodukowanych i sprzedanych w przypadku uznania jej za niezgodną lub jeśli istnieje podejrzenie, że nie spełnia wymogów wzajemnej zgodności,
 • przechowywanie oraz przewożenie substancji niebezpiecznych i odpadów w sposób, który nie zagrozi zanieczyszczeniu paszy,

producentów pasz:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej każdego przypadku zastosowania środków ochrony roślin, preparatów biobójczych, nasion genetycznie modyfikowanych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej źródła i ilości paszy każdej partii przyjmowanej oraz przeznaczenia i ilości każdej partii wydawanej,
 • właściwe przechowywanie pasz i ich dystrybucja w gospodarstwie,
 • stosujących pasze lecznicze:
 • oddzielenie pasz leczniczych od innych pasz nie posiadających takich właściwości,

Opracowano na podstawie poradnika dla rolników „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności ze szczególnym uwzględnieniem programu zwalczania chorób zakaźnych” CDR Radom