Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw
Zmodyfikowano: 16.02.2021

W połowie stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła wzory wniosków o pożyczki dla zadłużonych gospodarstw, a 8 lutego udostępniła współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej na 2021 rok.

Warunkiem skorzystania z kredytu (z linii KR) lub z pożyczki (symbol NP3) dla zadłużonych gospodarstw rolnych, jest przygotowanie planu restrukturyzacji. Zanim producent rolny złoży dokumenty (w przypadku kredytu – w bankach współpracujących z ARiMR lub w przypadku pożyczki – w samej Agencji), plan restrukturyzacji musi uzyskać akceptację Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Aby uzyskać informacje dotyczące zasad przygotowania planu restrukturyzacji zadłużonego gospodarstwa, rolnik może zwrócić się do doradcy z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który udzieli porady w zakresie stworzenia planu i pomoże go ocenić.

Pomocą zostaną objęte długi powstałe w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, takie jak kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia. Zadłużenie części gospodarstw rolnych wynikające z powtarzających się szkód powstałych wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, czy kryzysów na rynkach rolnych, uniemożliwia wielu rolnikom dalsze prowadzenie produkcji rolnej.

O pomoc może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który:

  • jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • ma miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest właścicielem gospodarstwa rolnego,
  • jest małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem,
  • co najmniej od 3 lat prowadzi działalność rolniczą,
  • jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.

Informacje na temat kredytów i pożyczek można uzyskać w Dziale Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym DODR oraz w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.