Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Bioasekuracja z refundacją
Zmodyfikowano: 07.06.2022

Od 20 czerwca do 22 lipca hodowcy świń mogą składać wnioski o refundację połowy wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją. Jest to pomoc w formule de minimis w rolnictwie.

Refundacji będą podlegać wydatki na:

  • zakup mat dezynfekcyjnych,
  • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych,
  • przebudowę lub remont obiektów służących do utrzymywania świń w gospodarstwie w zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia bez bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne – w przypadku gospodarstw, w których utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 świń.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski składamy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (https://www.gov.pl/web/arimr).

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć:

  • faktury i rachunki lub ich kopie, kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków,
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy.

Źródło: § 13e ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Art. 37 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

MRiRW