Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Współpraca – więcej czasu na złożenie wniosku
Zmodyfikowano: 06.06.2022

Termin składania wniosków o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”, został przedłużony o dwa tygodnie, do 29 czerwca. O taką pomoc mogą się ubiegać grupy operacyjne EPI, a limit wsparcia dla jednego beneficjenta to nawet 12 mln zł.

O pomoc mogą się starać grupy operacyjne EPI działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich grupy te muszą posiadać numer identyfikacyjny nadany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz zdolność prawną albo działać jako spółka cywilna, bądź konsorcjum.

Mogą one zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład grupy występującej o wsparcie musi być rolnikiem. Jeśli planowane przedsięwzięcie obejmuje koszty badań, wymagane jest, by jej członkiem była placówka naukowa.

Pomoc to refundacja części kosztów kwalifikowanych oraz ryczałtu (w przypadku kosztów bieżących). Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną. W przypadku pojedynczej operacji nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014–2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

Otrzymane wsparcie to pieniądze na opracowanie i wdrożenie nowych lub udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów, bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

Wnioski o pomoc należy dostarczyć do Centrali ARiMR. Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub listem poleconym. Wsparcie finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

ARiMR