Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Aktualności, Zapowiedzi

Wsparcie z PROW na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw
Zmodyfikowano: 04.01.2022

Do 31 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w ramach działania „Współpraca”, na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie z ARiMR na ten cel można się ubiegać już po raz drugi.

Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, niewielkich przedsiębiorstw, ale również skrócenie drogi produktu pomiędzy rolnikiem a odbiorcą. Można to osiągnąć np. przez innowacyjną organizację produkcji, transportu lub marketingu. Takie działanie wpływa pozytywnie na lokalny rozwój gospodarczy oraz na tworzenie więzi między konsumentami a producentami żywności, czy rolnikami zajmującymi się przetwórstwem.

Wsparcie dla grup EPI

O wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W ich skład musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

  • w ramach dostaw bezpośrednich lub
  • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
  • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
  • w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Budowa, przebudowa, remont

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej czy konsorcjum.

Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mogą dotyczyć m.in. budowy, przebudowy lub remontu obiektów lub infrastruktury, zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń (z wyłączeniem maszyn i urządzeń do produkcji rolnej), w tym środków transportu.

Raz w PROW

W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz. Wypłacana jest ona w formie ryczałtu, który wynosi:

  • 325 tys. zł w przypadku, gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać kupiony środek transportu,
  • 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw będzie przyjmować Centrala ARiMR do 31 stycznia. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W związku z dużym zainteresowaniem naborem, wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, zapraszamy wszystkich chętnych do konsultacji z dolnośląskim brokerem innowacji, który udzieli niezbędnych informacji dotyczących naboru.
Kontakt do dolnośląskiego brokera innowacji:
Zbigniew Dąbrowski
zbigniew.dabrowski@dodr.pl,
tel. 607 306 797

 

ARiMR