Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym świnie

Wymagania weterynaryjne to wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym, epidemicznym lub zapewniające właściwą jakość produktów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.)

 

Zabezpieczenia przeciwepizootyczne w gospodarstwach

I poziom

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r, Nr 168, poz. 1643)

Obszar obowiązywania - terytorium całej Polski

Zakres obowiązywania - wszystkie gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt

Wymagania weterynaryjne

 1. w gospodarstwie powinny znajdować się:
  • wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
  • wydzielone miejsce do składowania obornika
  • miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
  • odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie;
  • maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego;
  • środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji
  • tablice z napisem "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony" zamieszczone przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta,
 2. budynki, w których utrzymywane są zwierzęta, powinny być:
  • zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie;
  • utrzymywane w czystości.
    

II poziom

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711)

Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE – obszar ochronny (żółty), obszar objęty ograniczeniami (czerwony), obszar zagrożenia (niebieski)

Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie

Wymagania weterynaryjne

 1. w gospodarstwie:
  • świnie utrzymuje się w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
  • posiadacz świń sporządza spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
  • świnie karmi się paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
  • maty dezynfekcyjne wykłada się odpowiednio przed:
  • wjazdami i wejściami do gospodarstw, w których są utrzymywane świnie, oraz wyjazdami i wyjściami z tych gospodarstw,
  • wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń
  • oraz utrzymuje się je w stanie zapewniającym skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
  • osoby mające kontakt z dzikami stosują środków higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • oczyszcza się i odkaża na bieżąco narzędzia oraz sprzęt wykorzystywany do obsługi świń.
 2. na terenie gospodarstwa obowiązuje zakaz:
  • wnoszenia i wwożenia zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
  • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
 3. oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcja środków transportu, które były użyte do przemieszczenia świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego utrzymanych ze świń

 

III poziom

Podstawa prawna – rozporządzenie MRiRW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie  maja 2015r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz.517)

Obszar obowiązywania – obszary wskazane w załączniku do ww. rozporządzenia

Zakres obowiązywania – wszystkie gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie

Wymagania weterynaryjne

W gospodarstwie:

 1. w którym świnie są utrzymywane w systemie otwartym gospodarstwo zabezpiecza się, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
 2. wdraża się programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 3. przeprowadza się okresowe zabiegi dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
 4. prowadzi się rejestr środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 5. zabezpiecza się budynki, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 6. świnie utrzymuje się w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
 7. zapewnia się, aby:
  • osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
  • do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
  • osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;
  • sporządza się pisemny planu bioasekuracji obejmujący:
  • dokumentację przestrzegania wymagań określonych w  ww. rozporządzeniu,
  • rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
  • program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
  • zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia.
    

Materiał opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi