Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW) na terenie powiatów: głogowskiego, lubańskiego i strzelińskiego”

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację spotkania Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody (DPW) na terenie powiatu kamiennogórskiego”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Organizacja spotkania online w ramach operacji ma na celu dalszą współpracę oraz tworzenie sieci kontaktów miedzy lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich powiatu kamiennogórskiego, ze

szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Doświadczenia nabyte podczas pilotażowej operacji „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW)” pozwolą na stworzenie platformy wymiany dotychczasowych doświadczeń związanych z szeroko pojętymi zasobami wodnymi. Podczas zaplanowanego spotkania uwzględnione będą potrzeby wszystkich zainteresowanych (m.in. wskazywanie z jakich źródeł mogą skorzystać przy planowaniu i realizacji np. zadań związanych z małą retencją; doradzanie w zakresie gospodarowania wodą). Dodatkowo omawiane i rozwiązywane będą także „problemy wodne” oraz planowane działania „wodne” w powiecie kamiennogórskim.


Efektem realizacji operacji będzie udział w spotkaniu 30 osób.