Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie kłodzkim”

W dniach 29-30.09.2022 r. w Bystrzycy Górnej odbył się wyjazd studyjny pn. „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie kłodzkim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie kłodzkim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów powiatu kłodzkiego, biura powiatowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Nadleśnictwa Zdroje, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oddział w Wałbrzychu, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu kłodzkiego.

W pierwszym dniu wyjazdu studyjnego, w trakcie zajęć praktycznych, prof. dr hab. Jacek Leśny wprowadził uczestników w tematykę związaną z parametrami meteorologicznymi i hydrologicznymi oraz właściwościami lokalnego klimatu, mającymi wpływ na obieg wody w środowisku. Scharakteryzował termikę powietrza, zróżnicowanie opadów atmosferycznych i ekstrema klimatyczne. Uczestnicy zapoznali się ze źródłami wody i metodami szacowania jej strat, bilansem wodnym i metodami pomiarowymi obiegu wody w środowisku. Prelegent przedstawił ocenę inwestycji polepszających retencję wodną, w tym szacowanie możliwości retencyjnych, wykorzystanie dostępnych narzędzi GIS, a także sposoby na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach.

Drugi dzień uczestnicy wyjazdu studyjnego spędzili w Świdnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Odwiedzili dwa obiekty, w tym oczyszczalnię ścieków, w której prelegent – Przemysław Janasik zapoznał uczestników z technologią oczyszczania ścieków w aglomeracji miejskiej Świdnica. Drugim obiektem był zakład uzdatniania wody w Pszennie, gdzie Dariusz Sidoruk przybliżył uczestnikom temat pozyskiwania wód głębinowych i ich przygotowania dla odbiorców.  

Organizowane cyklicznie wyjazdy studyjne, w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody,  mają na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń związanych z racjonalną gospodarką wodną i oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, a także wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. Spotkania sprzyjają utworzeniu sieci kontaktów między uczestnikami oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w zakresie racjonalnej gospodarki wodą na terenach rolniczych powiatu kłodzkiego.


Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Bogdan Sucharski DODR