Relacja z wyjazdu studyjnego „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie oleśnickim”

W dniach 7-8 lipca 2022 r. na terenie powiatu wrocławskiego odbył się wyjazd studyjny „Woda i środowisko – ochrona zasobów wodnych w powiecie oleśnickim”. Wzięło w nim udział 15 uczestników, w tym członkowie Dolnośląskiego Partnerstwa ds. Wody w powiecie oleśnickim, eksperci z dziedziny hydrologii w rolnictwie, przedstawiciele lokalnych samorządów, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Towarzystwa Przyrodniczego Ziemi Oleśnickiej, doradztwa rolniczego oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu oleśnickiego.

Celem wyjazdu studyjnego była wymiana wiedzy oraz doświadczeń związanych z racjonalną gospodarką wodną i oszczędnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, a także wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. Spotkanie sprzyjało utworzeniu sieci kontaktów między uczestnikami oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w zakresie racjonalnej gospodarki wodą na terenach rolniczych powiatu oleśnickiego.

Pierwszego dnia odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy mieli możliwość nabycia podstawowych umiejętności w zakresie danych przestrzennych i oprogramowania GIS, dowiedzieć się w jaki sposób tworzyć mapy zagospodarowania przestrzennego oraz jak dokonywać analiz hydrograficznych. Prowadzący zajęcia – dr inż. Paweł Dąbek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawił uczestnikom w jaki sposób korzystać z zasobów Geoportalu, jak odczytywać dane umieszczone na ortofotomapach oraz czym jest numeryczny model pokrycia terenu.

Drugi dzień uczestnicy wyjazdu studyjnego spędzili na terenie gminy Siechnice, należącej do powiatu wrocławskiego. Jacek Gierczak – kierownik Wydziału Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach przedstawił uczestnikom przebieg rewitalizacji parku w Radwanicach. Odnowa parku obejmuje również obecny w nim zbiornik wodny. Następnie uczestnicy odwiedzili teren budowy wielofunkcyjnego zbiornika retencyjnego w Smardzowie na cieku Brochówka. Jest to pierwsza w województwie dolnośląskim inwestycja przeciwpowodziowa na tak dużą skalę. Zbiornik zdoła pomieścić ponad 55 milionów litrów wody i będzie się składał z trzech podstawowych części – górna część będzie filtrowała wodę, kolejne części będą pełniły funkcje przeciwpowodziowe.

Operacja realizowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).