Operacja: Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich podczas spotkań i wyjazdu studyjnego (styczeń-grudzień 2020 r.)

Tytuł operacji: „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z zagadnieniami chowu i hodowli bydła mięsnego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich podczas spotkań i wyjazdu studyjnego”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja ma na celu – podczas organizowanych trzech spotkań, wyjazdu studyjnego oraz wykładu online – podniesienie poziomu wiedzy w zakresie: sposobu utrzymania i doboru ras do krzyżówek i hodowli, sposobu utrzymania bydła mięsnego, chorób okresu odchowu cieląt i opasu bydła mięsnego, zasad żywienia, dobrostanu zwierząt, tworzenia grup producenckich i dobrowolnych systemów jakości, a także zachęcenie uczestników do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie chowu i hodowli bydła mięsnego. Mając na uwadze potencjał regionalny oraz potrzebę odbudowania stad podstawowych i wzrost pogłowia zwierząt w dolnośląskich gospodarstwach, celowe jest podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie oraz zachęcanie do współpracy, mającej na celu działania na rzecz realizacji projektów wpływających na rozwój produkcji zwierzęcej na Dolnym Śląsku.


Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 235 osób.