Operacja „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego poprzez wsparcie funkcjonowania Sieci i organizację dwudniowych szkoleń” (01.04-30.06.2018)

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie systemu informacji wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń.

W ramach operacji uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy związane z: Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i działaniu „Współpraca” – podczas szkoleń, spotkań, seminariów; innowacyjnymi metodami prowadzenia produkcji rolnej zgodnymi z wymaganiami agrotechnicznymi w warunkach Dolnego Śląska, nowoczesnymi technikami stosowanymi w uprawie konserwującej, nawożeniu makro- i mikroskładnikami, sposobami wzbogacania materii organicznej poprzez stosowanie nawożenia wapniowego z uwzględnieniem płodozmianu i zmian zachodzących w glebie – podczas dwudniowego szkolenia połączonego z warsztatami polowymi; znaczeniem ras lokalnych w produkcji regionalnej żywności i metod wytwarzania takich produktów, nowoczesnym podejściem do tradycyjnych procesów przetwórczych uwzględniających najnowsze badania i zalecenia nauki, tj. ograniczenia WWA podczas wędzenia, prawidłowego peklowania ograniczającego zawartość azotanów i azotynów, alternatywnych metod konserwowania i wydłużania trwałości wędlin – podczas szkolenia połączonego z częścią warsztatową.

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 300 osób i wydanie dwóch ulotek.