Operacja “Realizacja planu działania KSOW w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w roku 2018 oraz zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundacja kosztów ich wynagrodzeń i delegacji w I półroczu

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie systemu informacji wspomagających prawidłowe wdrażanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez zatrudnienie pracowników ds. SIR i refundację kosztów ich wynagrodzeń i delegacji.

W ramach operacji uczestnicy operacji uzyskają wiedzę na tematy związane z: Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich i działaniem „Współpraca” – podczas wykładów, szkoleń, spotkań, seminariów; promowaniem
i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej na terenie województwa dolnośląskiego zgodnie z działaniem „Współpraca”, doświadczeniami wynikającymi z przeprowadzonego naboru wniosków w ramach działania „Współpraca” oraz innowacyjnymi projektami opracowanymi na terenie Dolnego Śląska i w innych województwach, a także podczas wyjazdu studyjnego ze stosowaniem rozwiązań proceduralnych w obszarze opracowywania i wdrażania znaku towarowego osób zaangażowanych w rozwój regionalny i rozwój obszarów wiejskich, sposobem wdrażania i działania regionalnego systemu jakości lokalnych produktów żywnościowych na przykładzie francuskiego systemu La Nouvelle Agriculture® oraz interakcjami w procesie certyfikacji żywności pomiędzy: producentami, władzami samorządowymi, uczelniami i lokalnymi strukturami spółdzielczymi a konsumentami i ich organizacjami wspierającymi „lokalne zakupy”.

 

Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie ok. 350 osób.