Operacja: Realizacja planu działania KSOW poprzez utworzenie Zespołu Tematycznego ds. rolnictwa ekologicznego (lipiec-grudzień 2020r.)

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest poszukiwanie partnerów KSOW chcących realizować innowacyjne projekty w ramach działania „Współpraca”, a zatem ma się przysłużyć tworzeniu grup operacyjnych EPI na rzecz innowacji w zakresie rolnictwa ekologicznego. Będzie on realizowany dwuetapowo. Pierwszy etap to spotkanie podczas którego, zostanie utworzony Zespół Tematyczny ds. rolnictwa ekologicznego, zidentyfikowane zostaną problemy i wyznaczone główne kierunki działań. Drugi etap to szkolenie, którego celem będzie podniesienie wiedzy uczestników w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, które pomogą w prowadzeniu ekologicznego gospodarstwa.


Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 55 osób.