Operacja: Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację szkolenia nt. nowoczesnej i bezpiecznej uprawy ziemniaka (lipiec-grudzień 2020 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację szkolenia
nt. nowoczesnej i bezpiecznej uprawy ziemniaka”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest szczegółowe przedstawienie i oswojenie producentów z Programem dla Polskiego Ziemniaka, a tym samym możliwościami wyeliminowania bakterii Cms z profesjonalnej produkcji ziemniaka w Polsce, zapewnienie swobodnego dostępu dla polskich ziemniaków do rynków pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej,
a w konsekwencji poprawa opłacalności krajowej produkcji ziemniaka. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z ww. Programem pod kątem znakowania produktów rolnych, możliwości promocji i budowania lokalnych marek, jak również prostych zasad bioasekuracji będących podstawą w walce z bakteriozą pierścieniową i fundamentem produkcji bezpiecznej jakościowej, żywności również do sprzedaży bezpośredniej.


Efektem realizacji operacji będzie przeszkolenie 100 osób.