Operacja: Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację spotkań pn. "Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW)" (lipiec-grudzień 2020 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację spotkań pn. „Dolnośląskie Partnerstwo ds. Wody (DPW)”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja ma na celu utworzenie pilotażowego partnerstwa na terenie powiatu kamiennogórskiego. Projekt poprzez stworzenie sieci współpracy pomiędzy społeczeństwem w zakresie wody i poznanie potrzeb, wpłynie na aktywizację i integrację środowisk lokalnych. Możliwa będzie diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich. Na jej podstawie zostaną wypracowane wspólne rozwiązania na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej. Upowszechnione zostaną również dobre praktyki związane z korzystaniem, gromadzeniem oraz oszczędzaniem wody.

Efektem realizacji operacji będzie udział w spotkaniach 180 osób i opracowanie raportu.