Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację konferencji pszczelarskiej” (styczeń-grudzień 2022 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację konferencji pszczelarskiej”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest transfer wiedzy z nauki do praktyki oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sektorze pszczelarskim. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami umożliwi tworzenie sieci współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i produkcji żywności. Konferencja przyczyni się do aktywizacji mieszkańców wsi i obszarów wiejskich poprzez podejmowanie wspólnych, innowacyjnych działań w dziedzinie pszczelarstwa

Efektem realizacji operacji będzie udział w konferencji 50 osób.