Operacja Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację działań związanych z rolnictwem ekologicznym oraz przeprowadzeniem cyklu 20 edycji Dolnośląskiego Targu Rolnego lipiec 2020-grudzień 2021

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację działań związanych
z rolnictwem ekologicznym oraz przeprowadzeniem cyklu 20 edycji Dolnośląskiego Targu Rolnego”

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Operacja ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej i edukacyjnej rolników i mieszkańców obszarów wiejskich poprzez realizację szkolenia i konferencji oraz wydanie broszury i ulotki. Konkursy „Najlepszy Doradca Ekologiczny” i „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” na Dolnym Śląsku w 2020 r. umożliwią popularyzacje i promowanie osiągnięć doradców w zakresie innowacji dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz uhonorowanie najlepszych gospodarstw na terenie Dolnego Śląska, które upowszechniają ekologiczne metody produkcji rolnej oraz stawiają na innowacyjne i pro środowiskowe rozwiązania.

Idea Dolnośląskiego Targu Rolnego to natomiast rozwój lokalnych rynków produktów wysokiej jakości; podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wspólnej promocji, budowania wspólnej marki, skracania łańcuchów dostaw wśród dolnośląskich rolników i producentów; zachęcenie uczestników do współpracy w zakresie tworzenia grup operacyjnych EPI ukierunkowanych na realizację innowacyjnych projektów w zakresie krótkich łańcuchów dostaw; budowanie świadomości konsumenckiej w zakresie produktów wytwarzanych przez dolnośląskich rolników i producentów, a także wskazanie konsumentowi końcowemu bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa oraz innych usług i artykułów od rolników na stoiskach podczas targów.

Efektem realizacji operacji będzie udział w szkoleniu i konferencji 85 osób, opracowanie broszury i ulotki oraz wyłonienie najlepszego doradcy i gospodarstwa ekologicznego na Dolnym Śląsku, a także uczestniczenie w DTR 12 000 osób.