Operacja „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW) na terenie powiatów: głogowskiego, lubańskiego i strzelińskiego” (styczeń-grudzień 2021 r.)

Tytuł operacji: „Realizacja planu działania KSOW poprzez organizację Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody (DPW) na terenie powiatów:
głogowskiego, lubańskiego i strzelińskiego”

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem operacji jest organizacja dziewięciu spotkań (po 3 spotkania na każdym z powiatów) umożliwiających zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich powiatów głogowskiego, lubańskiego i strzelińskiego ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Przedmiotem projektu jest powołanie Dolnośląskich Partnerstw ds. Wody, obejmujących swym zasięgiem powiaty głogowski, lubański i strzeliński, w których skład wejdą przedstawiciele administracji publicznej, rolników, doradztwa rolniczego oraz nauki. Tematem spotkań będzie: wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb związanych z gospodarowaniem wodą członków DPW ww. powiatów, diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody, pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich ww. powiatów, analiza problemów oraz potencjalnych możliwości ich rozwiązania, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i oszczędnego gospodarowania nią w rolnictwie i na obszarach wiejskich powiatów głogowskiego, lubańskiego i strzelińskiego.

Efektem realizacji operacji będzie udział w ww. spotkaniach 290 osób (110 w powiecie głogowskim i po 90 osób w powiecie lubańskim i strzelińskim).