I Dolnośląski Szczyt Grup Operacyjnych

We wtorek, 21 marca, w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zorganizowano I Dolnośląski Szczyt Grup Operacyjnych. 

Wydarzenie otworzył Dyrektor DODR Marek Tarnacki, których przywitał gości – prof. dr hab. Jana Twardonia, prof. dr hab. inż. Adama Figla, prof. dr hab. inż. Karola Wolskiego, dr hab. Magdalenę Kalisiak-Mędelską, dr inż. Martę Czaplicką, dr inż. Tomasza Pilawkę, dr inż. Pawła Szyszkowskiego oraz dr Magdalenę Raftowicz – z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Krajowego Brokera Innowacji dr inż. Aleksandra Bomberskiego, dr hab. inż. Krzysztofa Tomczuka, profesora uczelni i dr inż. Kamila Janiaka – z Politechniki Wrocławskiej, Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości gminy Kamienna Góra Krzysztofa Solarza oraz rolników i członków grup operacyjnych z Dolnego Śląska. 

Dyrektor powitał również przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. W nowej perspektywie finansowej, w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, Lokalne Grupy Działania w zakresie swoich zadań mają również wsparcie krótkich łańcuchów dostaw, wpisywane do przyjętych, lokalnych strategii rozwoju. 

Podczas Szczytu, Krajowy Broker Innowacji Aleksander Bomberski przedstawił możliwości tworzenia grup operacyjnych EPI oraz opracowania i wdrożenia innowacyjnych projektów tych grup. Omówił również zasady finansowania operacji w zakresie rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, w tym krótkich łańcuchów żywnościowych w ramach interwencji LEADER/Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.  

W poprzednich naborach, w ramach Działania „Współpraca”, na Dolnym Śląsku powstało sześć grup, w których Ośrodek uczestniczył jako partner, z czego trzy zostały zakończone, a trzy są w trakcie realizacji operacji. W nowym naborze zostało zaakceptowanych sześć wniosków, w trzech z nich DODR jest partnerem.  Grupy te przedstawił Dolnośląski Broker Innowacji Zbigniew Dąbrowski. 

Następnie sześć grup zaprezentowało swoje osiągnięcia i podzieliło się doświadczeniami. Dr inż. Marta Czaplicka oraz dr inż. Tomasz Pilawka opowiedzieli o projekcie „Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji, jako czynniki podniesienia jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie”. Liderem projektu był Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Jednym z rezultatów jego realizacji była mobilna pilotażowa linia rozlewnicza, którą uczestnicy konferencji oglądali na parkingu Ośrodka.  

Prof. dr hab. Jan Twardoń zaprezentował rezultaty projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny”. Celem operacji było uzyskanie mięsa najlepszej jakości, dzięki innowacyjnym metodom chowu bydła oraz stworzenie regionalnych produktów z mięsa wołowego, rozpoznawalnych w Polsce i na świecie, o unikalnych prozdrowotnych właściwościach, z hodowli gospodarstw z Dolnego Śląska. Projekt polegał na opracowaniu udoskonalonego produktu, technologii produkcji i metody organizacji. 

Efektem projektu ma być wzrost pogłowia bydła mięsnego i poprawa jego jakości, poprzez wprowadzenie optymalnych metod organizacji procesu hodowlanego oraz wysokiej jakości materiału genetycznego bydła mięsnego, dostosowanego do warunków klimatycznych i ekosystemu Przedgórza Sudeckiego. 

Dr inż. Kamil Janiak z grupy operacyjnej „Innowatorzy upraw”, omówił projekt „Innowacyjna technologia uprawy warzyw w zamkniętym cyklu wody”. Cel to osiągnięcie najkorzystniejszego bilansu wody i energii z zachowaniem wysokiej jakości plonu warzyw, uprawianych metodą bezglebową i tradycyjną pod osłonami. Projekt zakłada budowę systemu odzysku parującej wody i ograniczenie jej zużycia, do poziomu możliwie bliskiemu ilości wody wbudowanej w rośliny. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykraplanie wody na wymienniku ciepła. 

W drugiej części spotkania, właściciel winnicy Moderna Nestor Kościański i właściciel winnicy Agat Marcin Kucharski opowiedzieli o mobilnej platformie do prezentacji, promocji, sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji win, serów i jabłek z gospodarstw należących do członków grupy operacyjnej. Mobilna platforma składa się ze środka transportu z wyposażeniem, strony internetowej i aplikacji, w której zamieszczane są niezbędne informacje. Eliminacja pośredników umożliwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z klientem. Winobus – „Koło Wina” również został zaprezentowany na terenie Ośrodka. 

Paweł Paszkowski przedstawił projekt grupy operacyjnej Zielona Dolina  „Jakość z Dolnego Śląska – Dobre, bo z Dolnego Śląska”, w ramach którego we wrocławskiej hali targowej powstał punkt handlowy „Produkt Lokalny”, aplikacja na telefon i sklep internetowy. Grupa oferuje naturalnie wytwarzane, zdrowe produkty z regionu Dolnego Śląska – soki, miody, wina, sery, jaja, chleby i słodycze. 

„Jest Alternatywa” to grupa operacyjna, której liderką jest Joanna Maślukiewicz, właścicielka wolnowybiegowego, ekologicznego gospodarstwa rolnego „Kozłonoga”. Podstawą hodowli są kozy rasy alpejskiej oraz barwnej, uszlachetnionej i koniki polskie, które pomagają w utrzymaniu pastwisk. Celem grupy jest stworzenie krótkiego łańcucha producentów rolnych, wytwarzających w systemie rolnictwa ekologicznego, zintegrowanego lub naturalnego oraz lokalnych, współpracujących ze sobą miejsc odbioru i wzajemnej promocji, a także propagowanie rolnictwa nieprzemysłowego. 

Członkowie grupy posługują się wspólnym logo „Jest alternatywa”. Razem z panią Joanną, swoje gospodarstwa zaprezentowały Małgorzata Mierlak z Jagodowego Pola, zajmującego się uprawą i przetwórstwem borówki amerykańskiej oraz Karolina Ożga, która od ponad 10 lat prowadzi gospodarstwo rolne, w którym uprawiane są ekologiczne ziemniaki, stara odmiana pszenicy Ostka Grodkowicka Gruboziarnista. „Jest alternatywa” to także Sylwester Wańczyk, właściciel „Wańczykówki”. Działa tam nowoczesna serowarnia oraz sklep gospodarski, w którym można kupić lokalne produkty. W gospodarstwie prowadzona jest hodowla krów i kóz oraz uprawa warzyw w systemie ekologicznym.  

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami, podmiotami doradczymi, przedstawicielami jednostek naukowych, lokalnych grup działania, liderami prowadzącymi Grupy Operacyjne lub zainteresowanymi utworzeniem takich grup. Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wymogami dotyczącymi działania „Współpraca" w nowej perspektywie finansowej Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i wymiany doświadczeń dotyczących działających Grup Operacyjnych. Uzupełnieniem konferencji będzie wyjazd studyjny do województw dolnośląskiego i opolskiego, podczas którego zostaną zaprezentowane dobre praktyki w zakresie realizowanych operacji w ramach działania "Współpraca". 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, organizowana w ramach operacji do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023. Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (SIR).

Izabela Michniewicz, DODR