Ważna informacja dotycząca urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych na OSN-ach

W 2016 roku dobiega końca okres obowiązywania rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu z 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Jednym z obowiązków rolników na OSN-ach jest konieczność dostosowania urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie działań - do końca jego obowiązywania.

Zgodnie z Programem działań:


§ 24. Prowadzący działalność rolniczą na OSN jest zobowiązany do dostosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów, o których mowa w § 17 i § 19 w terminie do końca okresu obowiązywania Programu.

§ 17. Należy zapewnić pojemność zbiorników do przechowywania gnojówki i gnojowicy, przez okres, w którym rolnicze ich wykorzystanie nie jest możliwe, odpowiadającą co najmniej 6 miesięcznej produkcji tych nawozów.

§ 19. Należy zapewnić możliwość gromadzenia i przechowywania obornika przez okres, kiedy nie jest on rolniczo wykorzystywany, jednak nie krócej niż przez 6 miesięcy.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rolnicy na OSN prowadzący produkcję zwierzęcą mogą skorzystać z dofinansowania inwestycji dostosowawczych w swoich gospodarstwach w tym zakresie. Wsparcie na ww. inwestycje może być udzielane jedynie w okresie realizacji programu działań dla danego OSN.  

Nie należy więc zwlekać z podjęciem decyzji do ostatniej chwili!

Ewa Grzyś
Dz. SPRSJiD