Sytuacja w rolnictwie Dolnego Śląska na dzień 20.08.2012

Warunki agrometeorologiczne

Przełom lipca i sierpnia na terenie województwa dolnośląskiego to czas zmiennej pogody. Średnie dzienne temperatury oscylowały między 20 do 25oC, ale występowały także temperatury przekraczające 30oC w dzień oraz miejscami gwałtowne burze i opady deszczu. Temperatury nocne wynosiły od 10 do 16oC, w rejonie Kamiennej Góry spadając poniżej 10oC. Wystąpiły też okresy ochłodzenia poniżej 20oC w dzień. W rejonie Dzierżoniowa zanotowano 12 dni z opadami, od 16.07 do 17.08 spadło 101 mm deszczu, największy opad w dniu 29 lipca – 36 mm. Ogólnie pogoda w okresie minionego miesiąca sprzyjała wegetacji roślin oraz pracom żniwnym, opady chwilowo wstrzymały prace, lecz nie były to długotrwałe okresy zagrażające zbiorom. Obecnie odczuwa się niedobór wody w glebie utrudniający jesienne zabiegi uprawowe i siewy.

Stan upraw

  • Zboża

Trwa zbiór zbóż głównie w rejonach podgórskich, w pozostałych rejonach żniwa zbóż praktycznie na ukończeniu. Zaawansowanie zbiorów zbóż w województwie wynosi już 72%. Zbiory jęczmienia ozimego zakończyły się, natomiast pszenica ozima zebrana została w 83%, żyto ozime 84%, jęczmień jary w 70%, pszenżyto ozime 82%. Zbiór pozostałych zbóż na poziomie 43-60% powierzchni zasianej. 
Średnie plony kształtują się następująco: pszenica ozima 46 dt/ha, żyto ozime 34 dt /ha, jęczmienie 43 dt/ha. Plantacje uszkodzone po przymrozkach wykazują znacznie niższe plonowanie, w rejonie Ząbkowic Śląskich plon jęczmienia ozimego waha się od 20 dt/ha na plantacjach przymarzniętych, do 60 dt/ha na plantacjach nieuszkodzonych.

  • Rośliny okopowe

Trwa zbiór średniowczesnych odmian ziemniaków, zaawansowanie zbiorów w województwie wynosi około 16%. Zapowiada się kolejny rok dobrych plonów, obecnie średni plon szacuje się na poziomie 202 dt/ha. Pogoda sprzyja rozwojowi zarazy ziemniaczanej i alternariozy, objawy porażenia występują głównie na plantacjach niechronionych. Zachwaszczenie plantacji niewielkie.
Większość plantacji buraków cukrowych jest w bardzo dobrym stanie, rośliny znajdują się w fazie wzrostu korzeni, rokuje się wysokie plony. Na nielicznych plantacjach wystąpił chwościk burakowy, a w rejonie Jawora brunatna plamistość liści. Plantacje czyste, wolne od chwastów lub o niewielkim wtórnym zachwaszczeniu. 

  • Rzepak

Zbiór rzepaku ozimego już się zakończył, natomiast zaawansowanie zbioru rzepaku jarego wynosi 40%. Średni plon rzepaku ozimego w województwie wyniósł 28 dt/ha. Trwają przygotowania do siewu rzepaku ozimego do zbioru w 2013 r. 

  • Rośliny sadownicze 

Trwają zbiory wczesnych odmian jabłoni, śliw, brzoskwiń, gruszek oraz malin, jeżyny i borówki. Owoce są dobrej jakości, plony od zadowalających do bardzo dobrych. Na części plantacji pojawiają się mszyce. Miejscami, głównie na plantacjach niechronionych, występuje parch jabłoni (8% w rejonie Głogowa) i mączniak (12% w rejonie Głogowa)

Sytuacja na rynkach skupu

Skup zbóż jest prowadzony na bieżąco. Skupowane ziarno zbóż w większości rejonów jest dobrej jakości, tylko w rejonie Lubania występują problemy z parametrami jakościowymi dla pszenic konsumpcyjnych. Ceny skupu zbóż w porównaniu do poprzedniego miesiąca utrzymują się na podobnym wysokim poziomie. Cena pszenicy konsumpcyjnej obecnie osiąga średnią cenę 87,93 zł/dt, maksymalnie można uzyskać 98,00 zł/dt. Pszenica paszowa jest skupowana w cenie od 76,20 do 89,90 zł/dt. Maksymalne cena skupu rzepaku nie przekracza 214,0 zł/dt, najczęściej oferowana to 190,00 zł/dt. Średnia cena jęczmienia konsumpcyjnego wynosi 75,50 złd/t ,przy czym można uzyskać maksymalnie 84,00 zł/dt. 
Skup żywca wieprzowego i wołowego nadal odbywa się na zasadzie odbioru z gospodarstwa przez jednostki skupujące po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny skupu żywca wołowego utrzymują się na podobnym poziomie, co w miesiącu poprzednim. Średnio za młode bydło opasowe można uzyskać 7,10 zł/kg (spadek o ok. 2%), maksymalnie do 8,00 zł. Średnie ceny żywca wieprzowego to 5,28 zł/kg i są one wyższe od zeszłorocznych z tego samego okresu ale nieco niższe niż w poprzednim miesiącu (spadek o 1%). Producenci mleka otrzymują za mleko od podmiotów skupujących minimum 0,70 zł/l do maksymalnie 1,27 zł/l. Średnie ceny skupu mleka tak jak w całym kraju wykazują tendencję zniżkową . Obecnie są niższe od zeszłorocznych z tego samego okresu o około 6 %. Znacznie wyższa jest średnia cena mleka płacona przez odbiorców indywidualnych 1,88 zł/l. 

Zaopatrzenie w środki do produkcji

Zaopatrzenie w środki do produkcji dobre, w sprzedaży znajduje się pełny asortyment środków ochrony i nawozów. Rolnicy zakupują środki pod zasiewy rzepaku ozimego. Ceny materiału siewnego w punktach sprzedaży kształtują się następująco: nasiona pszenicy ozimej można zakupić w cenie od 210 do 240 zł/dt, jęczmienia ozimego 200-234 zł/dt, rzepaku ozimego 400-850 zł w paczce na 3 ha.
Ceny nawozów utrzymują się na praktycznie niezmienionym poziomie jak w miesiącu poprzednim. Średnie ceny nawozów wynoszą:

  • mocznika 46% N – 169,81 zł/dt (spadek o 1%), 
  • polifoski 8 – 224,38 zł/dt (wzrost o 2,5%), 
  • saletry amonowej 32% – 139,10 zł/dt (spadek ceny o 3%).

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw

Duża grupa rolników finalizuje zakupy maszyn i urządzeń realizując projekty działania Modernizacja z PROW.2007-2013. Końcem lipca rolnicy otrzymali wypłatę środków z tytułu jednorazowej pomocy finansowej o charakterze pomocy de minimis w związku ze szkodami spowodowanymi ujemnymi skutkami przezimowania. Duże zainteresowanie inwestycjami związanymi z zakupem ziemi, jednak rolnicy wstrzymują się z ich realizacją oczekując uruchomienia dopłat do kredytów preferencyjnych. 
Dla 74 gmin dolnośląskich Minister Rolnictwa wydał zgodę na uruchomienie kredytów klęskowych. W związku ze zmianą zasad wyceny strat „mrozowych” ( podniesienie maksymalnej wartości strat z 40 do 50%) wprowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa od 20 czerwca 2012 Komisje Gminne powtórnie weryfikują i przeliczają protokoły tych gospodarstw, które poniosły straty w oziminach, ale poziom strat wyliczony na dotychczasowych warunkach nie przekroczył 30% obniżenia dochodu. 
Wojewoda Dolnośląski sukcesywnie (w miarę jak spływają zweryfikowane zestawienia z Komisji) występuje do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o dodatkowy limit kredytów klęskowych. Coraz więcej rolników zwraca się z wnioskiem o wydanie opinii wojewody o zakresie i wysokości strat. Jest to dokument niezbędny przy ubieganiu się o kredyty klęskowe. Opinie wydawane są na bieżąco, aby bez zbędnej zwłoki rolnicy mogli je złożyć wraz z pozostałymi dokumentami w bankach udzielających kredytów klęskowych.

Opracowanie
Sylwia Kędzierska